HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2011/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 19 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCVẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAIĐOẠN 2012 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26-11-2003;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23-11-2009;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND, UBND ngày 03-12-2004;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01-6-2010của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dânquân tự vệ;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số: 157/TTr-HĐND ngày 6-12-2011 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thuquỹ quốc phòng - an ninh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảoluận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức vận động đóng góp quỹquốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2015, cụ thểnhư sau:

1. Đối tượng vận động đóng góp quỹ quốc phòng -an ninh

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp,tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện (sau đây gọi chung là cơ quan,tổ chức), doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoạt động trên địa bàn xã, phường, thịtrấn.

b) Cá nhân trong độ tuổi lao động cư trú trên địabàn xã, phường, thị trấn.

2. Đối tượng không vận động đóng góp quỹ quốcphòng - an ninh

a) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh,người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; bà mẹ Việt nam anh hùng;bố mẹ, vợ (chồng), con của liệt sỹ; con thương binh, con bệnh binh, con củangười hưởng chính sách như thương binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiếnbị nhiễm chất độc hóa học; người mất sức lao động từ 61%, người hết tuổi laođộng, người khuyết tật; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người đã và đangcông tác trong lực lượng vũ trang nhân dân; dân quân tự vệ; công an xã; hội viênhội cựu chiến binh, thanh niên xung phong; học sinh, sinh viên; người cư trúthuộc xã, phường, thị trấn nơi bị thiên tai, dịch bệnh và thảm họa ảnh hưởngnghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

b) Đơn vị vũ trang nhân dân, hội cựu chiến binh,hội thanh niên xung phong, tổ chức xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; các cơquan, tổ chức ở xã, phường, thị trấn; cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bànxã, phường, thị trấn nơi bị thiên tai, dịch bệnh và thảm họa khác ảnh hưởngnghiêm trọng đến hoạt động, sản xuất, kinh doanh.

3. Nguyên tắc vận động đóng góp quỹ quốc phòng -an ninh

Việc vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninhđược thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, công bằng, dân chủ, công khai, đúngpháp luật, phù hợp với khả năng kinh tế của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

4. Mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng - anninh

a) Cơ quan, tổ chức đã có tổ chức tự vệ ở cấp huyệnmức vận động đóng góp là 300.000 đồng/năm, ở cấp tỉnh mức vận động đóng góp là 500.000đồng/năm.

b) Cơ quan, tổ chức chưa có tổ chức tự vệ ở cấphuyện mức vận động đóng góp là 500.000 đồng/năm, ở cấp tỉnh mức vận động đónggóp là 700.000 đồng/năm.

c) Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã có tổ chứctự vệ mức vận động đóng góp là 500.000 đồng/năm, chưa có tổ chức tự vệ mức vận độngđóng góp là 700.000 đồng/năm.

d) Cá nhân mức vận động đóng góp là 01 kg thóc/người/năm,tính bằng tiền theo giá thóc do UBND tỉnh quy định hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổchức thực hiện nghị quyết; ban hành quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng- an ninh đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả, thiết thực.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyHội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này, được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV,kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14-12-2011./.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng