HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về bố trí cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ,

chăm sóc trẻ em ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/12/2011 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 1458/TTr-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2012;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bố trí cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, khối, bản

1. Mỗi xóm, khối, bản bố trí 01 cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

2. Mức hỗ trợ hàng tháng đối với cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bằng 0,1 mức lương tối thiểu chung;

3. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ hàng tháng do ngân sách tỉnh cân đối, phân bổ hàng năm cho cấp huyện, cấp xã để chi trả.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hồng Châu