Nghị quyết

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐCHỘI SỐ 44/2001/QH10 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2001
VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến phápnước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Nghị quyếtsố 05/1997/QH10 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 2 về tiêu chuẩn các công trìnhquan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư;

Trên cơ sở xem xét Báocáo số 520/CP-CN ngày 13 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 651/UBKHCNMT10 ngày16 tháng 6 năm 2001 của Uỷ ban khoa học, công nghệ và môitrường của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Dự án nhà máy thủyđiện Sơn La;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Quyết định chủ trương đầu tư Dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La -công trình quan trọng quốc gia - với các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1- Cung cấp điện năng để phát triển kinh tế - xã hội, phụcvụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

2- Góp phần chống lũ về mùa mưa và cung cấp nước về mùa kiệtcho đồng bằng Bắc Bộ;

3- Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng TâyBắc.

Điều 2

1- Ngay sau kỳ họp này, Chính phủ khẩn trương chuẩn bị cácphương án quy mô khác nhau, sớm trình Quốc hội xem xét, quyết định phương ánxây dựng nhà máy thuỷ điện Sơn La với các yêu cầu sau đây:

a) Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, cho hạ du vàThủ đô Hà Nội;

b) Đạt hiệu quả kinh tế tổng hợp;

c) Bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc;

d) Giảm thiểu tác động xấu đối với môi trường - sinh thái,đa dạng sinh học;

đ) Có biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoácác dân tộc.

2 - Giao Chính phủ triển khai thực hiện các công việc chuẩnbị sau đây:

a) Khẩn trương tiến hành các công việc cần thiết để khởicông xây dựng công trình vào năm 2005;

b) Mở rộng và nâng cấp quốc lộ số 6;

c) Xây dựng dự án tổng thể về tái định cư theo các phươngán, giải quyết tốt các chính sách đối với đồng bào các dân tộc, coi đây lànhiệm vụ quan trọng như việc xây dựng công trình; thí điểm các khu tái định cư,định canh mẫu để rút kinh nghiệm.

Điều 3

Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan củaQuốc hội trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện các công việcsau đây:

1 - Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này;

2 - Tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực tế; lấy ý kiến các nhàkhoa học về Dự án; lấy ý kiến của nhân dân, nhất là nhân dân vùng phải di dờivà vùng tái định cư;

3 - Thẩm tra tờ trình, các báo cáo có liên quan về Dự án củaChính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Điều 4

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Quốc hội thông qua.

Nghị quyết này đã đượcQuốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 9 thông quangày 29 tháng 6 năm 2001.