HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về việc hỗ trợ công chức, viên chức nhân viên hợp đồng và học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề

_____________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2093/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề; Báo cáo thẩm tra số 03/BC-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cụ thể như sau:

1. Công chức, viên chức có gốc là giáo viên, có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm được phân công làm công tác khác tại các cơ sở giáo dục - đào tạo và dạy nghề công lập thuộc tỉnh quản lý, được hỗ trợ 30% mức lương đang hưởng và phụ cấp chức vụ (nếu có);

2. Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn (bảo mẫu) tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, được hỗ trợ 35% mức lương đang hưởng và phụ cấp chức vụ (nếu có);

3. Trẻ em trong độ 5 tuổi (đang học lớp Lá ) tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập có cha mẹ thường trú trên địa bàn 29 xã khó khăn ( kèm theo phụ lục danh sách ); có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định chuẩn nghèo của tỉnh; trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế được hỗ trợ tiền ăn 120.000 đồng/tháng (được hưởng theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học);

4. Công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng trực tiếp làm công tác phục vụ các lớp bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập được hỗ trợ tiền trang phục 300.000 đồng/2 bộ/năm;

5. Nhân viên bảo vệ trong các cơ sở giáo dục – đào tạo và dạy nghề công lập thuộc tỉnh quản lý (bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học), được hỗ trợ 600.000 đồng/tháng và tiền trang phục 600.000 đồng/2 bộ/năm;

6. Nhân viên phục vụ trong các cơ sở giáo dục – đào tạo và dạy nghề công lập thuộc tỉnh quản lý (bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học), được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định và quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3.Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VIII, kỳ họp thứ 2 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Vũ Minh Sang