HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2013/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CỦA ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN TẠI XÃ,PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC ngày 22/10/2012 của Liên Bộ: Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Nội vụ và Tài chính Quy định về thành lập, giải thể, tổ chứchoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã,phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4164/TTr-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ hỗ trợ đối với thànhviên của Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàntỉnh Bình Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiếncủa đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số4164/TTr-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh về Quy định chế độ hỗ trợ đối vớithành viên của Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn (sauđây gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với các nội dung chủ yếunhư sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

a) Đội Công tác xã hội tình nguyện tại các xã,phường, thị trấn trọng điểm.

Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh căn cứ tình hìnhthực tế và khả năng cân đối ngân sách hàng năm để quyết định số xã, phường, thịtrấn trọng điểm;

b) Số lượng: mỗi đội không quá 06 người, gồm 01Đội trưởng, 01 Đội phó và các thành viên.

2. Chế độ hỗ trợ:

a) Mức thù lao hàng tháng:

- Đội trưởng: 0,6 lần mức lương cơ sở theo quyđịnh của Chính phủ;

- Đội phó: 0,5 lần mức lương cơ sở theo quy địnhcủa Chính phủ;

- Đội viên: 0,4 lần mức lương cơ sở theo quyđịnh của Chính phủ.

Trường hợp các chức danh Đội trưởng, Đội phó vàĐội viên Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã là cán bộ, người hoạt độngkhông chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm thì chỉ được hưởng 50% mức thù lao trên;

b) Các chế độ khác:

- Thành viên Đội Công tác xã hội tình nguyện cấpxã được mua thẻ bảo hiểm y tế hàng năm từ nguồn kinh phí ngân sách cấp xã, nếubị tai nạn khi làm nhiệm vụ được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định củaLuật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Trường hợp cán bộ, người hoạt động khôngchuyên trách cấp xã, là thành viên Đội Công tác xã hội tình nguyện đã đượchưởng chế độ bảo hiểm y tế thì không thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế theo quyđịnh này.

3. Ngoài chế độ hỗ trợ được nêu tại Khoản 2,Điều 1 của Nghị quyết này, Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã còn đượchưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 24/2012/TTLT-TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC của Liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Tài chính.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

Từ nguồn kinh phí chi ngân sách cấp xã hàng năm.Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Đội, chế độ hỗ trợ Đội Công tác xã hội tìnhnguyện, thành viên của Đội và dự toán kinh phí của Đội Công tác xã hội tìnhnguyện, UBND cấp xã lập dự toán cùng với dự toán chi ngân sách cấp xã hàng nămđể trình HĐND cấp xã xem xét quyết định.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổchức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện, nếu Ủy ban nhân dântỉnh có đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung liên quan đến chế độ hỗ trợ đốivới thành viên của Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã, Hội đồng nhân dântỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh căn cứ vào các quyđịnh của pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và tình hình thực tếcủa địa phương để quyết định điều chỉnh, bổ sung và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳhọp gần nhất.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các banHĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóaIX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng