HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết

của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Trên cơ sở xem xét đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Tờ trình số 04/TT-HĐND ngày 10/4/2012, các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2012 đã được quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 như sau:

TT

Tên văn bản

Cơ quan trình dự thảo

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Thời gian thông qua

1

Nghị quyết về mức thu học phí các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Ban Văn hóa – Xã hội

Kỳ họp thứ 5

2

Nghị quyết về ban hành mức khung giá một số dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh tại tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh

Ban Văn hóa-Xã hội

Kỳ họp thứ 5

3

Nghị quyết về việc thu phí cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực Báo chí Xuất bản

UBND tỉnh

Ban Kinh tế-Ngân sách

Kỳ họp thứ 5

4

Nghị quyết về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương

UBND tỉnh

Ban

Pháp chế

Kỳ họp thứ 5

5

Nghị quyết về chính sách xây dựng thí điểm mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015

UBND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách

Kỳ họp thứ 5

6

Nghị quyết về ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách

Kỳ họp thứ 5

7

Nghị quyết về chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở của các Đài Truyền thanh cơ sở

UBND tỉnh

Ban Văn hóa – Xã hội

Kỳ họp thứ 6

8

Nghị quyết về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn

UBND tỉnh

Ban

Pháp chế

Kỳ họp thứ 5

9

Nghị quyết về tiêu chí phân bổ vốn dự án xây dựng các công trình hạ tầng cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 giai đoạn 3

UBND tỉnh

Ban Dân tộc

Kỳ họp thứ 6

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức việc soạn thảo dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh đúng tiến độ, có chất lượng và đảm bảo quy trình, thủ tục, hồ sơ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; tạo điều kiện để cơ quan thẩm tra tham gia vào quá trình soạn thảo.

3. Các cơ quan được giao trách nhiệm thẩm tra dự thảo Nghị quyết thực hiện việc thẩm tra dự thảo; Chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo để tham gia vào quá trình soạn thảo; giúp Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2012./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hồng Châu