HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 45/2005/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2005

NGHỊ QUYẾT

Về Chương trình xây dựng Nghị quyết  của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2006

______________________-

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 162/TTr-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp và ý kiến tham gia của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2006 như sau:

1. Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 6:

a) nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2006.

b) Thông qua Chương trình khai thác và sử dụng chân ruộng một vụ.

c) Điều chỉnh, bổ sung chiến lược phát triển Lâm nghiệp của tỉnh đến năm 2010.

d) thông qua các đề án, tờ trình do ubnd tỉnh trình.

2. Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh:

a) Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2007.

b) Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2007.

c) Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005.

d) Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2007.

đ) Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2007.

e) Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2007.

f) Phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2007.

g) Kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2007.

h) Thông qua các đề án, tờ trình do UBND tỉnh trình.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Uỷ ban Nhân dân tỉnh thống nhất các vấn đề do Uỷ ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng xem xét, thông qua Nghị quyết tại các kỳ họp và điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2005 trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, phân công các cơ quan chuẩn bị dự thảo Nghị quyết và phân công các Ban của Hội đồng Nhân dân thẩm tra dự thảo Nghị quyết bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vừ A Phía