HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2013/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ NỘI DUNG VÀMỨC CHI CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5TUỔI Ở CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định một số chính sách phát triển giáodục mầm non giai đoạn (2011 - 2015);

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Liên Bộ: Tài chính, Giáodục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mụctiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn (2012 - 2015);

Sau khi xem xét Tờ trình số 4234/TTr-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh về việc đề nghị cho ý kiến bổ sung nội dung vàmức chi cho người làm công tác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5tuổi ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Vănhóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua Tờ trình số4234/TTr-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh về nội dung và mức chi cho ngườilàm công tác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở các xã,phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Mỗi xã, phường, thị trấn được bố trí 01 cánbộ hoặc giáo viên phụ trách kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục mầm non chotrẻ 5 tuổi tại địa bàn.

2. Mức chi hỗ trợ hàng tháng cho người làm côngtác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại địa bàn hàng thángbằng 0,3 mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

3. Nguồn kinh phí chi hỗ trợ cho người làm côngtác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi sử dụng từ Chương trìnhmục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo được giao hàng năm cho ngành giáo dục vàđào tạo.

Thời gian áp dụng: kể từ năm học 2013 - 2014.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổchức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện, nếu Ủy ban nhân dântỉnh có đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung liên quan đến nội dung và mức chicho người làm công tác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở cácxã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền choThường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh căn cứ vào các quy định của phápluật, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và tình hình thực tế của địa phươngđể quyết định điều chỉnh, bổ sung và báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các banHĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóaIX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng