QUỐC HI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Ngh quyết số: 45/2013/QH13

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 m 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NHIỆMKỲ QUỐC HỘI KHÓA XIII, NĂM 2013 VÀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM2014

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pp nước Cộng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam năm 1992đãđược sa đổi, b sung mt s điu theo Ngh quyết s 51/2001/QH10;

Căn cứ Lut tổchcQuốchis30/2001/QH10đã đượcsửa đi, bsung mt s điều theo Luậts83/2007/QH11;

Căn cứ Lut ban hành văn bn quy phm pp lut s 17/2008/QH12;

Sau khi xem xét Tờ trình s728/TTr-UBTVQH13 ngày 21 tháng 5 m2013 ca U ban thưng v Quc hi về d kiến điều chỉnh Chương trình xâydng luật, pháp lnh nhiệm kỳ Quc hi khóa XIII, m 2013 Chương trìnhxâydng luật, pháp lnh năm 2014 và ýkiếnca cácvđi biểu Quốc hi,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Bsung vàoChương trìnhxây dnglut, pháplnh nhim k Quốchội khóa XIII các d án sau đây:

1. Bộ lut t tng dân s (sửađổi);

2. Luật cnh vệ;

3. Luật nghĩavquân s (sửa đổi);

4. Luật sa đổi, b sung Điều 170 ca Lut doanh nghip;

5. Luật sa đi, b sung mt s điều ca Luật sĩ quan Quân đi nhân dân Việt Nam;

6. Luật sa đổi, b sungmt số điều ca Luật tố tụng hành chính;

7. Luật đơn v hành chính - kinh tế đặc bit;

8. Pháp lnh cnh sát môi trưng;

9. Pháp lnh sa đi, b sung mt s điều ca Pháp lnh tín ngưng, tôngiáo;

10.Ngh quyết ca y ban thưng v Quc hi sa đổi, b sung mt sđiu ca Ngh quyết s 928/2010/UBTVQH10 v vic ban hành biểumcthuế sut thuế i nguyên.

Điều 2

Điều chỉnh Chương trình xây dựng lut, pháp lnh năm 2013 như sau:

1. Bổ sung vào Chương trình thông qua tại kỳ hp th 5 cácdán:

a) Luật sađi, b sung Điều 170 caLuật doanh nghip;

b) Lut sửa đi, b sung mt s điu caLuật thuế giátrgia tăng.

2. Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến ti k họp th 5 và thông qua tạikhp th 6 các d án:

a) Luật đt đai (sađổi);

b) Lut đấu thu (sa đổi);

c) Lut vic làm.

3. Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến ti kỳ họpth 6 các d án:

a) Luật Công an nhân dân (sa đi);

b) Lut đầu tư công;

c) Luật hi quan (sửa đi);

d) Lut h tch;

đ) Lut sa đổi, b sung mt s điu ca Luật sĩ quan Quân đi nhân dân Việt Nam.

4. Rút khi Chương trình năm 2013 cácdán:

a) Luật sađi, b sung mt s điu ca Luật bo hiểm hi;

b) Lut Mt trn T quc Việt Nam (sửađổi);

c) Luật sađi, b sung mt s điu ca Luật dạy nghề;

d) Lut sửa đi, b sung mt s điu caLuật dưc.

5. Bổ sungvàoChương trình năm2013 dự án Nghquyết cay banthưng v Quc hi sa đi, b sung mt s điu ca Ngh quyết s928/2010/UBTVQH10 vvicban hành biu mc thuếsutthuế tàinguyên.

Điều 3

Thông quaChương trình xây dựng lut, pháp lnh năm 2014 như sau:

1. Ti k họp thứ 7

I. CÁC D ÁN LUT

a) Quc hi thông qua 14 dán, bao gm:

1. Luật bo vệmôi trưng (sa đi);

2. Luật Công an nhân dân (sửa đổi);

3. Luật đu công;

4. Luật hải quan (sửa đi);

5. Luật h tch;

6. Luật phá sn (sa đi);

7. Luật quản , s dụng vốn nhà nướcđầutư vào sn xut, kinh doanh;

8. Luật sa đổi, b sungmt số điều ca Luật bảo hiểm y tế;

9. Lut sa đổi, b sung mt s điu ca Lut giao thông đưng thy nội địa;

10. Luật sađổi, b sung mt số điều caLuật hôn nhân vàgiađình;

11. Luật sađổi, b sung mt s điu ca Lut sĩ quan Quân đi nhân dân Việt Nam;

12. Luật xây dựng (sađổi);

13. Luật xuất cnh, nhp cảnh, cư trú cangưi nước ngoài tại Việt Nam;

14. Ngh quyết về Chương trình xây dựng lut, pháp lnh năm 2015.

b) Quc hi cho ýkiến 15 dán, bao gm:

1. Luật t chcQuc hi (sửa đi);

2. Luật t chcChính ph (sađi);

3. Luật t chcTòaánnhân dân (sửa đi);

4. Luật t chcVin kim sát nhân dân (sa đi);

5. Luật bo hiểm hi (sửađi);

6. Luật nhà ở (sửađi);

7. Luật kinh doanh bt động sn (sađổi);

8. Luật đu (sa đi);

9. Luật doanh nghip (sửađổi);

10. Luật ngân sách nhà ớc(sađi);

11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề;

12. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược;

13. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng khôngdân dụng Việt Nam;

14. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hànhán dân sự;

15. Luật căn cước công dân.

2. Ti k họp thứ8

a) Quc hi thông qua 16 dán, bao gm:

1. Luật t chcQuc hi (sửa đi);

2. Luật t chcChính ph (sađi);

3. Luật t chcTòaánnhân dân (sửa đi);

4. Luật t chcVin kim sát nhân dân (sa đi);

5. Luật bo hiểm hi (sửađi);

6. Luật nhà ở (sửađi);

7. Luật kinh doanh bt động sn (sa đổi);

8. Luật đu (sa đi);

9. Luật doanh nghip (sửađổi);

10. Luật ngân sách nhà ớc (sa đi);

11. Luật sađổi, b sung mt số điều caLuật dạy ngh;

12. Luật sađổi, b sung mt số điều caLuật dược;

13. Lutsa đổi, b sung mtsđiu ca Luthàng không dân dụngVit Nam;

14. Luật sađổi, b sung mt số điều caLuật thi hành án dân s;

15. Luật căn cước công dân;

16. Luật sađổi, b sung mt số điều caLuật thuế tiêu th đặc bit.

b) Quc hi cho ý kiến 11 dán, bao gm:

1. Luật bu cử đi biu Quốc hi vàđibiu Hi đng nhân dân;

2. Luật Mt trn T quốcViệt Nam (sửa đi);

3. Luật t chcHi đồng nn dân vàyban nhân dân (sađi);

4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp lut;

5. Bộ lut dân s (sửa đổi);

6. Luật t chccơ quan điu trahình s;

7. Luật sa đổi, b sungmt số điều ca Luật kếtoán;

8. Luật thống kê(sa đi);

9. Luật nghĩavquân s (sửa đổi);

10. Luật an toàn vsinh lao đng;

11. Luật tài nguyên, môi trường bin vàhiđo.

II. CÁC D ÁN PHÁP LỆNH

y ban thưng v Quc hi thông qua 2 dự án pháp lnh, bao gm:

1. Pháp lnh cnh sát môi trưng;

2. Pháp lnh sa đổi, b sung mt s điu ca Pháp lnh n ngưng, tôn giáo.

Điều 4

1. Các cơ quan, t chc, cá nhân có trách nhim t chc thc hin nghiêm, hiu qu các gii pháp đã đưc đ ra trong Ngh quyết s 20/2011/QH13 ngày 26tháng 11 năm 2011 ca Quc hội vChương trình xây dng lut, pháp lnh nhimkQuc hội khoá XIII. Không đưa vào Chương trình phiên họp thm tra ca Hi đồng dân tc, y ban ca Quc hội, phiên họp ca y ban thường v Quc hội, khọpQuc hội d án lut, pháp lnh trình không đúng thời hn, không bo đmcht lưng; các cơ quan có thm quyn, đi biu Quc hội, xem xét trách nhim đối với ngưi đng đu cơquan, t chc trình và cơquan son thocód án lut, pháp lnh trình không đúng thi hn, không bo đm cht lưng.

2. Cơ quan, t chc, cá nhân to điu kin thun li đ đi biu Quốc hi thc hin quyn sángkiếnpháp lut ca mình. Văn phòng Quốc hi cótch nhim to điu kin kinh phí và c điu kin vt cht cần thiết, Vin nghiên cu lp pháp ca y ban thưng v Quc hi có trách nhim giúp đi biu Quốc hội trong vic t chc xây dngdtho, lp, hoàn thin hsơtheo quy định ca Lut ban hànhvănbnquy phm pháplut đtrìnhyban thưng vQuốchi, Quốchộixem xét đưa vào Chương trình.

3. Chính ph có trách nhiệm sau:

a) Ch đo các cơ quan, t chc hu quan nghiên cu nhng chính sách cần th chế hoá bng pháp luật thuc ngành, lĩnh vc mình ph trách, tiến hành các bước chunbị cần thiết,hình thành hsơ đđnghUban thưngvQuốc hội, Quchixemxét đưa vàoCơng trình xây dnglut, pháp lnhtheo quy định caLuật ban hành văn bn quy phạm pháp lut;

b) Phân công quan ch trì nghiên cu s cần thiết ban hành văn bn, hoàn thiện h sơ các dánLut bo v an toàn lãnh th ch quyn quốc gia, Luthành chính, Lut phòng, chng dch bnh, Lut nhà giáo, Lut khu công nghip,Pháp lnh v t chc ca c cơ quan thuộc lc lưng vũ trang nhân dân và trìnhQuốc hi xem xét đưa vào Chương trình xây dng lut, pháp lnh theo quy địnhca Lut ban hành văn bn quy phạm pháp lut;

c) Ch đạo giải quyết tình trng tn đọng các văn bn quy định chi tiết; tuân thnghiêm các quy đnh ca Luật ban hành văn bản quyphạmpháp luật vtrình t, th tc ban hành; tăng cưng s phối hp gia các quan trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết;

d) Ch đo c cơ quan hu quan sm chun b và phân b kinh phí cho vicchun b c d án lut, pháp lnh đã đưc đưa vào Chương trình nhim k (cChương trình chính thức và Chương trình chun b) và hng năm đ vic chun bxây dng c d án này đưc tiến hành thun lợi bo đm tiến đ và cht lượng.

Nghquyếty đãđược Quốc hội nưc Cộnghòaxã hi chnghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ hp th 5 thông qua ngày 18 tháng 6 m 2013.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng