HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2014/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆNNHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNGCUỐI NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân năm 2003;

Sau khi nghe Báo cáo số 96/BC-UBND ngày21/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầunăm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014;

Xét Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 23/6/2014 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014;Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 đã nêu trong Báo cáo số 96/BC-UBNDngày 21/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Thông qua nhiệm vụ trọng tâm về pháttriển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014 của tỉnh Thái Nguyên với một sốnội dung chủ yếu như sau:

1. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các giải pháp, nhiệmvụ trọng tâm theo Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Hộiđồng nhân dân tỉnh; yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung bám sát kế hoạchvà phân công, chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộivà dự toán ngân sách năm; kịp thời rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực,cụ thể phù hợp với ngành, địa phương để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉtiêu kinh tế - xã hội năm 2014.

2. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúcđẩy sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; triển khaihiệu quả các biện pháp khơi thông dòng vốn, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụsản xuất, kinh doanh, đặc biệt trên lĩnh vực sản xuất sắt thép, xi măng... ưutiên đầu tư, đổi mới công nghệ tạo sản phẩm chất lượng cao có khả năng cạnh tranhmạnh trên thị trường; phát triển mạnh công nghiệp điện tử và công nghệ thôngtin gắn với việc hình thành Tổ hợp điện tử và công nghệ cao Samsung, các ngànhcông nghiệp phụ trợ.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý giá cả,thị trường; tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, trốn thuế, phòngchống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, thực hiện có hiệu quảcuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; giám sát chặt chẽviệc vận chuyển gia súc, gia cầm, giảm thiểu tình trạng thâm nhập, lây lan dịchbệnh; tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, kịp thời xử lý các cơ sở gây ônhiễm môi trường.

3. Các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiệnđồng bộ các giải pháp thu ngân sách; tiếp tục thực hiện các biện pháp chốngthất thu ngân sách, chống chuyển giá và kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giátrị gia tăng; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp gian lận, thu hồi nợthuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; phấn đấu thu cân đối ngân sách nhà nước trên địabàn vượt 16% dự toán năm. Rà soát, quản lý chặt chẽ, tiết kiệm các khoản chingân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tích cực thúc đẩy côngtác xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầutư phát triển từ ngân sách nhà nước.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đô thị, quyhoạch xây dựng. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện PhổYên thành thị xã công nghiệp; Đề án xây dựng thị xã Sông Công thành thành phốSông Công và triển khai các bước xây dựng Đề án thành lập thị xã Núi Cốc theokế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, trong đótập trung vào các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, các khu công nghiệp;xây dựng chính sách về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng theo Luật Đấtđai mới.

5. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kếtluận số 97-KL/TW ngày 09/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháptiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nôngthôn, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nôngthôn mới theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy; rà soát, đánh giá tổng thểtiến độ thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đối vớitừng địa phương; thực hiện ứng vốn và tăng cường nguồn lực đầu tư cho các xã(cả xã điểm và xã không phải xã điểm) có đủ điều kiện về đích trong năm 2014 vànăm 2015; quan tâm đầu tư đối với các xã đặc biệt khó khăn, nhất là các xã còncác xóm, bản có đông đồng bào dân tộc, có tỷ lệ hộ nghèo từ 70% trở lên; quyếttâm phấn đấu đến cuối năm 2014 có từ 7 đến 10 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện hiệu quảĐề án tái cơ cấu nông nghiệp; xây dựng kế hoạch cụ thể về diện tích chuyển đổi giốngcây trồng có hiệu quả cao. Nghiên cứu đầu tư công nghệ cao cho công nghiệp chếbiến các sản phẩm nông, lâm nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệpđể đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các nhà máy lớn, các khu công nghiệp trên địabàn và các tỉnh lân cận. Tăng cường chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác sảnxuất nông, lâm nghiệp; chuẩn bị đủ giống, gieo cấy cây trồng đúng khung thờivụ; chỉ đạo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

6. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội,triển khai có hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hộ cậnnghèo. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách người có công, các đối tượng chínhsách xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đẩy mạnhtriển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển giáo dục, đào tạo, ytế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phóvới biến đổi khí hậu. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo đặc biệtlà công tác nắm tình hình ở cơ sở và thực hiện chính sách đối với vùng đồng bàodân tộc, miền núi.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chăm sóc, giáo dục học sinhtrong dịp hè, làm tốt công tác chuẩn bị cho năm học mới. Chủ động xây dựng vàthực hiện công tác phòng, chống các dịch bệnh; các chương trình y tế quốc gia;nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Kiểm tracác cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đẩy mạnh thực hiện các hoạtđộng kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

7. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quảchương trình tổng thể cải cách hành chính, tập trung hoàn thiện thể chế, đơn giảnhóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Triển khai đồng bộ cácgiải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); nâng cao chỉ sốHiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI); kiểm tra, giám sát việctriển khai có hiệu quả Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Triểnkhai thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 về một số nhiệm vụ trọng tâmcải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sửdụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.

8. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổbiến và tổ chức thực hiện Hiến pháp năm 2013 và các luật mới sửa đổi, bổ sung, banhành; chủ động cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương,cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các giải pháp thực hiện củatỉnh, đơn vị, địa phương trong tỉnh để tạo đồng thuận xã hội, phấn đấu thựchiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

9. Tiếp tục thực hiện các phương án chủ động sẵnsàng đối phó với mọi tình huống, xây dựng các điều kiện cho tổ chức diễn tậpkhu vực phòng thủ, các chương trình, hoạt động gắn với phát triển kinh tế; đẩymạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết kịpthời các vụ việc phức tạp, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự, đảmbảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

10. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2015 trên cơ sở rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinhtế - xã hội 5 năm 2011-2015, các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứXVIII để có phương án, giải pháp phù hợp, sát với thực tiễn. Thực hiện rà soát,đánh giá tiến độ thực hiện và sắp xếp danh mục các dự án đầu tư theo mục tiêuưu tiên; tập trung vốn cho các dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án chuyểntiếp, hoàn thành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, chỉ đạocác cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trongtỉnh tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội6 tháng cuối năm 2014 theo Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Bancủa Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việcthực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyênkhóa XII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2014./.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc