HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1992

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Khoá I – Kỳ họp thứ IV

( Từ ngày 29/12 đến ngày 31/12/1992)

Về vấn đề: Phê chuẩn chương trình chống tham nhũng chống buôn lậu

_________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ Quyết định số 114/TTg ngày 21/11/1992 và Chỉ thị số 01 ngày 06/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ yêu cầu và tình hình thực tế công tác phòng chống tham nhũng, chống buôn lậu ở tỉnh Lào Cai;

Sau khi thảo luận báo cáo của UBND tỉnh về “Chương trình chống tham nhũng, buôn lậu” tại kỳ họp thứ 4,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí phê chuẩn mục tiêu, kế hoạch và các biện pháp chống tham nhũng, chống buôn lậu của UBND tỉnh Lào Cai.

Điều 2.

1. Hội đồng nhân dân giao cho UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, triển khai tới các cấp, các ngành một cách khẩn trương, cụ thể và có hiệu quả Nghị quyết này.

Cần xác định rõ: Quá trình đấu tranh chống tham nhũng, chống buôn lậu và các hiện tượng tiêu cực là quá trình ổn định và giữ vững kỷ cương xã hội, làm trong sạch bộ máy Nhà nước. Đây là nhiệm vụ quan trọng có tính cấp bách và lâu dài nên phải tiến hành khẩn trương, kiên quyết, dứt điểm. Song không vì thế mà gây ra không khí nặng nề, căng thẳng; phải tạo ra môi trường trong sạch, tạo động lực tích cực thúc đẩy mọi sự phát triển về kinh tế - xã hội. Kiên quyết không lạm dụng, không để kẻ xấu lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ. Thông qua chống tham nhũng, chống buôn lậu để tiếp tục củng cố vững chắc lòng tin của quàn chúng với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đồng thời động viên quần chúng tích cực tham gia lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, tích cực tham gia phát hiện và đấu tranh chống tệ tham nhũng và buôn lậu ở mọi nơi, mọi lĩnh vực.

2. Hội đồng nhân dân giao cho Thường trực HĐND và các ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát việc tổ chức, chỉ đạo, triển khai và thực hiện Nghị quyết này.

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh có trách nhiệm sơ kết kiểm điểm, báo cáo thường xuyên công tác này với Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo trước các kỳ họp của HĐND tỉnh.

Điều 3. Hội đồng nhân dân yêu cầu các cấp, các ngành các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ trong tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức làm chủ tích cực và kiên quyết đấu tranh nhằm góp phần cùng các cấp, các ngành ngăn chặn và loại trừ tệ nạn xã hội khác trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá I, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 31/12/1992.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Trá Quang