HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2011/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNGNGHỊ QUYẾT SỐ 19/2008/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2008 CỦA HĐND TỈNH QUẢNG NINH QUY ĐỊNHMỨC ĐÓNG GÓP CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆNTỰ NGUYỆN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNGNINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính Phủ “Quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sởchữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạmhành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vàcơ sở chữa bệnh”;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 117/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 của Liên Bộ Tài Chính - Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội “Hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đốivới người nghiện ma tuý, người bán dâm”;

Xét Tờ trình số 4651/TTr-UBND ngày 17/11/2011của Ủy ban Nhân dân tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định mức đóng góp các khoản chiphí đối với người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâmGiáo dục - Lao động - Xã hội trên địa tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo thẩm tra số 65/BC-HĐND ngày 30/11/2011 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh và ýkiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số19/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cụ thểnhư sau:

1. Sửa đổi các khoản 1, 5 và 6 Điều 1 Nghị quyết số19/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh:

“1. Tiền ăn: 400.000 đồng/người/tháng;

5. Tiền điện, nước, vệ sinh: 30.000đồng/người/tháng;

6. Tiền mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cầnthiết:

- Quần áo đồng phục: 670.000 đồng/người/lần cainghiện tự nguyện;

- Chăn, màn, chiếu: 300.000 đồng/người/lần cainghiện tự nguyện”.

2. Bổ sung nội dung Điều 2 Nghị quyết số19/2008/NQ-HĐND .

“Khi Nhà nước có quy định thay đổi mức hỗ trợ đốivới người cai nghiện bắt buộc tại các Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội,Hội đồng Nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định điềuchỉnh mức thu đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục- Lao động - Xã hội cho phù hợp”.

Điều 2. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiệnNghị quyết này;

- Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban vàĐại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh QuảngNinh khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long