HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2012/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG: ĐÔNG CƯƠNG, ĐÔNG HƯƠNG, ĐÔNG HẢI, QUẢNG HƯNG, QUẢNGTHÀNH, QUẢNG THẮNG THUỘC THÀNH PHỐ THANH HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL- UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thựchiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hộiđồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CPngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CPngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thịxã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-TTgngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt điều chỉnhquy hoạch chung xây dựng thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầmnhìn đến năm 2035;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXDngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định một số điều của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2012/TT-BNVngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghịđịnh 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 400/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2012 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnhvà các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tánthành thành lập các phường: Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, QuảngThành, Quảng Thắng thuộc thành phố Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Thành lập các phường: Đông Cương,Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Thành, Quảng Thắng trên cơ sở nguyêntrạng diện tích tự nhiên và dân số của 06 xã:

a) Thành lập phường Đông Cương trêncơ sở nguyên trạng 680,84 ha diện tích tự nhiên và 16.800 nhân khẩu của xã ĐôngCương.

- Phường Đông Cương có diện tích tựnhiên 680,84 ha và dân số 16.800 người.

- Địa giới hành chính phường ĐôngCương: phía Đông giáp phường Hàm Rồng; phía Tây giáp xã Đông Lĩnh, xã ThiệuVân; phía Nam giáp phường Đông Thọ; phía Bắc giáp xã Thiệu Dương thuộc thànhphố Thanh Hóa.

b) Thành lập phường Đông Hương trêncơ sở nguyên trạng 341,94 ha diện tích tự nhiên và 17.000 nhân khẩu của xã ĐôngHương.

- Phường Đông Hương có diện tích tựnhiên 341,94 ha và dân số 17.000 người

- Địa giới hành chính phường ĐôngHương: phía Đông giáp phường Đông Hải; phía Tây giáp phường Nam Ngạn, phườngTrường Thi, phường Lam Sơn; phía Nam giáp phường Đông Sơn; phía Bắc giáp sôngMã.

c) Thành lập phường Đông Hải trên cơsở nguyên trạng 678 ha diện tích tự nhiên và 16.100 nhân khẩu của xã Đông Hải.

- Phường Đông Hải có diện tích tựnhiên 678 ha và dân số 16.100 người.

- Địa giới hành chính phường ĐôngHải: phía Đông giáp phường Quảng Hưng; phía Tây giáp phường Đông Hương; phíaNam giáp phường Đông Sơn; phía Bắc giáp sông Mã, phường Nam Ngạn thuộc thànhphố Thanh Hóa.

d) Thành lập phường Quảng Hưng trêncơ sở nguyên trạng 618,3 ha diện tích tự nhiên và 14.450 nhân khẩu của xã QuảngHưng.

- Phường Quảng Hưng có diện tích tựnhiên 618,3 ha và dân số 14.450 người.

- Địa giới hành chính phường QuảngHưng: phía Đông giáp xã Quảng Phú; phía Tây giáp phường Đông Hải; phía Nam giápphường Quảng Thành, xã Quảng Đông; phía Bắc giáp sông Mã.

e) Thành lập phường Quảng Thành trêncơ sở nguyên trạng 843,71 ha diện tích tự nhiên và 19.500 nhân khẩu của xãQuảng Thành.

- Phường Quảng Thành có diện tích tựnhiên 843,71 ha và dân số 19.500 người.

- Địa giới hành chính phường QuảngThành: phía Đông giáp xã Quảng Đông; phía Tây giáp phường Đông Vệ; phía Nam giáp xã Quảng Thịnh; phía Bắc giáp phường Quảng Hưng,phường Đông Sơn thuộc thành phố Thanh Hóa.

g) Thành lập phường Quảng Thắng trêncơ sở nguyên trạng 359 ha diện tích tự nhiên và 14.500 nhân khẩu của xã QuảngThắng.

- Phường Quảng Thắng có diện tích tựnhiên 359 ha và dân số 14.500 người.

- Địa giới hành chính phường QuảngThắng: phía Đông giáp phường Đông Vệ, phường Quảng Thành; phía Tây giáp xã ĐôngHưng; phía Nam giáp xã Quảng Thịnh; phía Bc giáp phườngĐông vệ, phường An Hoạch thuộc thành phố Thanh Hóa.

2. Sau khi thành lập phường thuộcthành phố Thanh Hóa:

Thành phố Thanh Hóa có 14.677,07 hadiện tích tự nhiên và 393.294 người; 37 đơn vị hành chínhtrực thuộc, bao gồm 20 phường: Hàm Rồng, Nam Ngạn, Đông Thọ, Trường Thi, ĐiệnBiên, Phú Sơn, Tân Sơn, Lam Sơn, Đông Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo, Đông Vệ, Tào Xuyên,An Hoạch, Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Thành, QuảngThắng và 17 xã: Hoằng Anh, Hoằng Lý, Hoằng Long, HongQuang, Hoằng Đại, Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Thiệu Vân, Đông Lĩnh, Đông Tân,Đông Hưng, Đông Vinh, Quảng Thịnh, Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Tâm, Quảng Cát.

Điều 2. GiaoỦy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật, trình Chínhphủ xem xét, quyết định.

Điều 3. GiaoThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và cácđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, Kỳ họpthứ 5 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2012./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
-
VP QH, VPCP, VP Chủ tịch nước;
-
Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
-
TT Tỉnh y, TTHĐND, UBND tỉnh;
-
Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
-
VP Tỉnh y, VP Đoàn ĐBQH và HĐND, VP UBND tỉnh;
-
Các S, ban, ngành cấp tỉnh;
-
UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
-
TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
Lưu: VT, TH, Công tác HĐND.

CHỦ TỊCHMai Văn Ninh