HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2013/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CƠ CHẾHỖ TRỢ VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊNĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG, GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày18 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định cơ chế hỗ trợvốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địabàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2014 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 255/BC-HĐND ngày25 tháng 11 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ýkiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờtrình số 161/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềviệc quy định cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xâydựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2014 - 2020, nội dungcụ thể như sau:

1. Cơ chế hỗ trợ vốn

a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% vốn cho các hạngmục, công trình: Công tác quy hoạch; công tác đào tạo kiến thức về xây dựngnông thôn mới cho cán bộ xã, ấp, cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác; trụ sở xã; kiêncố cống, đập; nạo vét các công trình thủy lợi tạo nguồn (kênh cấp II trở lên);trường học đạt chuẩn; trạm y tế xã; đường trục xã, liên xã.

b) Đường trục ấp, liên ấp thực hiện theo cơ chế:Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%; huy động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân20% và nhân dân đóng góp 30%.

c) Các công trình giao thông nông thôn có quy mômặt đường rộng 1,5m thực hiện theo cơ chế: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 65%; huyđộng các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân 20% và nhân dân đóng góp 15%.

d) Các hạng mục công trình văn hóa, chợ, nghĩatrang: Thực hiện chính sách xã hội hóa theo các quy định hiện hành.

đ) Mô hình phát triển sản xuất: Thực hiện theo Nghịđịnh số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông vàThông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của liênbộ Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chếđộ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyếnnông.

e) Về hạ tầng phục vụ sản xuất thiết yếu và cáccông trình khác: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%; huy động nhân dân tại chỗ đónggóp 70%.

g) Về đầu tư hệ thống cấp nước sạch nông thôn: Thựchiện theo Quyết định số 366/2012/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướngChính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinhmôi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015.

h) Đối với địa bàn các xã thuộc Chương trình 135 vàxã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thực hiện theo Quyếtđịnh số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kinh phí thực hiện

Ngân sách nhà nước hỗ trợ và phân bổ theo kế hoạchhàng năm để thực hiện các chính sách nêu trên.

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyHội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnhtriển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồngnhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh KiênGiang Khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn