HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
BÀ RỊA - VŨNG TÀU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 46/NQ-HĐND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn c Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn c Văn bản số 5092/BNV-TCBC ngày 26/11/2014 của Bộ Nội vụ về thẩm định bổ sung s người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014; Văn bản số 1116/BNV-TCBC ngày 16/3/2015 của Bộ Nội vụ về s lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Văn bản số 9272/VPCP-TCCV ngày 10/11/2015 của Văn phòng Chính ph về bổ sung số lượng người làm việc cho các cơ sở giáo dục và đào tạo mới thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

Sau khi xem xét Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 04/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2016; Báo cáo thm tra số 106/BC-BPC ngày 07/12/2015 của Ban Pháp chế và ý kiến tho luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tổng số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2016 là 21.712 người.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giao, điều chỉnh số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ ssố người đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này.

Trong trường hợp Bộ Nội vụ có quyết định điều chỉnh số lượng người làm việc, giao Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh cho các đơn vị.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11/12/2015 và có hiệu lực thi hành ktừ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;- Chính phủ;- Ban CTĐB-UBTVQH;- Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp (Cc KTVB);- TTr. Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;- TTr.HDND, UBND, UBMTTQ tỉnh;- Các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh;- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh;- TTr. HĐND, UBND các huyện, TP;- Website HĐND tỉnh;- Trung tâm công báo và tin học tỉnh;- Đài PT-TH tỉnh; Báo BR-VT;- Lưu:VT/TTDN/80b/11.12. 2015/T2

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh