ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46NQ/TVQH

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 1961

NGHỊ QUYẾT

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚCVIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Căn cứ vào Điều 81 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà;
Căn cứ vào các Điều 32 và 34 của Pháp lệnh ngày 23 tháng 1 năm 1961 về việc bầucử Hội đồng nhân dân các cấp;
Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Thời gian bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp thành phố thuộctỉnh, thị xã, thị trấn và xã định trong quyết định số 29 NQ/TVQH ngày 6 tháng 4năm 1961 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, nay kéo dài đến ngày 31 tháng 7 năm1961 đối với các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Vĩnh Phúc.

Trường Chinh

(Đã ký)