HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2013/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI ĐIỂM 2,KHOẢN II, ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 236/2010/NQ-HĐND NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2010 CỦAHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG QUY ĐỊNH VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀISẢN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nướcngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghịđịnh số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sảnnhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổchức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xãhội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờtrình số 72/TTr- UBND ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh TiềnGiang đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi Điểm 2, KhoảnII, Điều 1 của Nghị quyết số 236/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Hộiđồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sảnnhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Báo cáo thẩm tra số 139/BC-HĐND ngày 18tháng 6 năm 2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiếncủa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Điểm 2, Khoản II, Điều 1của Nghị quyết số 236/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhândân tỉnh quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàntỉnh Tiền Giang, như sau:

Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Quyết định mua sắm tài sản là xe ô tô;

- Quyết định mua sắm đối với các tài sản có giátrị từ 500 triệu đồng trở lên tính trên một đơn vị tài sản.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố,thị xã

Quyết định mua sắm đối với các tài sản có giátrị từ 50 triệu đồng trở lên đến dưới 500 triệu đồng tính trên một đơn vị tàisản.

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Quyết định mua sắm đối với các tài sản có giátrị dưới 50 triệu đồng tính trên một đơn vị tài sản.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chứctriển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Bancủa Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việcthực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh TiềnGiang khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngàythông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh