HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

______________

Số: 48/2003/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

________________________

Phủ Lý, ngày 12 tháng 12 năm 2003

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Khoá XV, kỳ họp thứ 10

(ngày 11 và 12/12/2003)

__________________

NGHỊ QUYẾT

Về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu,

nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp ngân sách thuộc địa phương

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 972/TT-UB , ngày 08/12/2003 của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách các cấp; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí thông qua tờ trình số 972/TT-UB ngày 08/12/2003 của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách thuộc địa phương (có phụ lục kèm theo).

2. UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết này.

3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND theo chức năng, nhiệm vụ của mình, giám sát việc phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách thuộc địa phương theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Nam khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 12/12/2003./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

(Đã ký)

Tăng Văn Phả