HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2010/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 16 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ, LỆ PHÍ TUYỂN SINH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC QUỐCDÂN TỈNH THÁI BÌNH TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14tháng 6 năm 2005; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam về chủ trương,định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong Giáo dục - Đào tạo từ năm học2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗtrợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộchệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tạiTờ trình số 83/TTr-UBND ngày 08/7/2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xãhội và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt mức thuhọc phí tại các cơ sở Giáo dục Mầm non và Phổ thông công lập trong hệ thốngGiáo dục quốc dân tỉnh Thái Bình:

Đơnvị: đồng/học sinh/tháng

Ngành học, cấp học

Địa bàn

Nông thôn

Thành phố

1. Mầm non

50.000

90.000

2. THCS

20.000

40.000

3.THPT

30.000

50.000

4. Bổ túc THPT

30.000

50.000

1. Mức thu học phí đối với họcsinh ở các xã thuộc Thành phố áp dụng như mức thu ở nông thôn. Trong giai đoạnchuyển đổi loại hình trường các trường mầm non bán công áp dụng mức thu như cáctrường công lập; các trường THPT bán công áp dụng mức thu 100.000đồng/tháng.

2. Học phí thu 09 tháng/năm.

3. Từ năm học 2011-2012 trở đi,học phí sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm doBộ Kế hoạch - Đầu tư thông báo.

Điều 2. Quy định mức thulệ phí tuyển sinh:

1. Lệ phí tuyển sinh THPT: Mứcthu 20.000 đồng/học sinh/môn.

2. Lệ phí tuyển sinh THPTChuyên: Mức thu 30.000 đồng/học sinh/môn.

Điều 3. HĐND tỉnh giaocho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực HĐNDtỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiệnNghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồngnhân dân tỉnh Thái Bình khoá XIV kỳ họp thứ 14 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Bùi Tiến Dũng