HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2012/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỦY BỎ NGHỊQUYẾT SỐ 51/2007/NQ-HĐND NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2007 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 76/2009/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày28 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sáchtrợ cấp đối với cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc và nghỉ hưu trước tuổi vàNghị quyết số 76/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dântỉnh về điều chỉnh Điểm a, b, sửa đổi Điểm c Điều 1 Nghị quyết số51/2007/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2007 về việc ban hành chính sách trợ cấpđối với cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc và nghỉ hưu trước tuổi; Báo cáoThẩm tra số 03/BC-HĐND ngày 06 tháng 01 năm 2012 của Ban Pháp chế Hội đồng nhândân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhândân tỉnh tán thành Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Ủyban nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách trợ cấp đối vớicán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc và nghỉ hưu trước tuổi và Nghị quyết số76/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnhĐiểm a, b, sửa đổi Điểm c Điều 1 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7năm 2007 về việc ban hành chính sách trợ cấp đối với cán bộ xã, phường, thịtrấn nghỉ việc và nghỉ hưu trước tuổi.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lựcsau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3.Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnhchỉ đạo triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hộiđồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồngnhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chặt chẽ việc thựchiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh KiênGiang khóa VIII, kỳ họp thứ tư thông qua./.

CHỦ TỊCHNguyễn Thanh Sơn