HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng

cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

_____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 38/ 2006/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của liên Bộ Công an - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh theo các chức danh như sau:

- Trưởng ban Bảo vệ dân phố: 390.000 đồng /người/tháng;

- Phó trưởng ban Bảo vệ dân phố: 350.000 đồng/người/tháng;

- Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố: 310.000 đồng/người/tháng;

- Tổ phó Tổ Bảo vệ dân phố: 270.000 đồng/người/tháng;

- Tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố: 230.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Nguồn kinh phí đảm bảo

1. Từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2. Để các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp tăng thêm cho lực lượng bảo vệ dân phố từ ngày 01/5/2012, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ:

- Các huyện miền núi, hỗ trợ 70% kinh phí;

- Các huyện đồng bằng và thị xã Sông Cầu, hỗ trợ 50% kinh phí;

- Thành phố Tuy Hòa, hỗ trợ 30% kinh phí.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

2. Mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh quy định tại Điều 1 nêu trên được thực hiện kể từ ngày 01/5/2012.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 12/7/2012./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Tấn Việt