HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/ 2016/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYÊT CHỦ TRƯƠNG VAY VỐN NGÂN HÀNG ĐỂ ĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị đnh số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 ca Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương vay vốn ngân hàng để đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 35/BC-KTNS ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) đđầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tnh Thái Bình, nội dung như sau:

1. Tổng vốn vay: 263.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi ba tỷ đồng).

2. Thời gian trả nợ: 10 năm (trừ thời gian ân hạn nếu có).

3. Nguồn vốn trả nợ gốc và lãi: Nguồn thu viện phí, nguồn quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Lãi suất tiền vay, thời hạn trả nợ gốc và trả lãi: Theo thoả thuận với Ngân hàng Thương mại cổ phn Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình, như Đề án vay vốn được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án vay vốn, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tnh giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, Kỳ họp Chuyên đề thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2016./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Vietinbank;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy, TT.HĐND, UBND huyện, T.phố;
- BV
Đa khoa Thái Bình; Vietinbank CN Thái Bình;
- Báo Thái Bình; Công báo Thái Bình; cổng Thông tin điện tử Thái Bình;
- Lưu: VTVP.

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng