HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 4a/ 2001/NQ /HĐND4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2001

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2001

________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2000 và phương hướng nhiệm vụ năm 2001;

- Sau khi nghe phát biểu bổ sung của một số địa phương, đơn vị; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ

Cơ bản nhất trí về đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm 2000; phương hướng, nhiệm vụ năm 2001, các giải pháp được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh và các ban, ngành liên quan; HĐND tỉnh nhấn mạnh những nội dung sau :

A/ Tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh trong năm 2000.

Tuy phải thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội trong điều kiện hết sức khó khăn do hậu quả của trận lũ lịch sử năm 1999, nhưng tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2000 vẫn tiếp tục tăng trưởng. Phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu do HĐND đề ra đều đạt, một số chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Các ngành công nghiệp, nông- lâm nghiệp, thủy sản có mức tăng trưởng khá. Một số cơ sở sản xuất đã được đầu tư chiều sâu để nâng công suất và mở rộng năng lực sản xuất. Ngành thủy sản phát triển cả nuôi trồng và đánh bắt xa bờ, bước đầu khẳng định ưu thế của ngành kinh tế mũi nhọn. Hoạt động du lịch tăng cả doanh thu và số lượng khách. Thương mại dịch vụ có nhiều cố gắng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hàng hóa dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Lĩnh vực XDCB có nhiều cố gắng trong huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để khắc phục hậu quả lũ lụt, nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật, gắn với phát triển sản xuất; đã xây dựng mới nhiều công trình trọng điểm, tạo tiền đề quan trọng những năm tiếp theo.

Những nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu trong lĩnh vực văn hóa xã hội cũng được thực hiện khá toàn diện: Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục mở rộng; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Cơ sở vật chất của ngành Giáo dục tăng thêm đáng kể. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thực hiện có hiệu quả. Hệ thống y tế từng bước được củng cố; các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh.. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa đã triển khai bước đầu có kết quả. Công tác tu bổ, tôn tạo di tích, tổ chức các hoạt động văn hóa thông tinkỷ niệm những ngày lễ lớn, tổ chức thành công Festival Huế2000 đã góp phần động viên khí thế cách mạng trong nhân dân. Đã thực hiện được các chỉ tiêu của nghị quyết HĐND đề ra về giảm tỷ lệ hộ đói nghèo; về chỉ tiêu cung cấp nước sạch, chỉ tiêu về xã có điện và hộ sử dụng điện; thực hiện vượt kế hoạch về hạ tỷ lệ phát triển dân số; tạo được 2 vạn chỗ làm việc mới.. . Đã từng bước xây dựng Trung tâm y tế chuyên sâu, phát triển để hoàn thiện Trung tâm giáo dục đào tạo miền Trung. Hoạt động thể dục thể thao đã phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu và được tăng cường một bước về cơ sở vật chất kỹ thuật. Đời sống nhân dân sớm phục hồi, ổn định và có bước cải thiện. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, tình hình kinh tế xã hội vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém:

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng chưa đồng đều, còn nhiều cơ sở sản xuất vẫn gặp khó khăn. Một số doanh nghiệp được đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, nhưng mức tăng trưởng còn thấp so với quy mô đầu tư; chất lượng sản phẩm chưa cao, khả năng cạnh tranh thấp. Ngành kinh tế mũi nhọn Du lịch chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh; các dự án trọng điểm về du lịch triển khai chậm.

Sản xuất nông-lâm nghiệp vẫn chưa ổn định. Ngành nghề trong nông thôn chậm phát triển. Chưa có quy hoạch chi tiết và đầu tư thích đáng cho nuôi trồng thủy sản; hiệu quả chương trình đánh bắt xa bờ còn thấp, các dịch vụ cho nuôi trồng, đánh bắt, chế biến chưa đáp ứng yêu cầu.

Lĩnh vực XDCB còn nhiều tồn tại cả về trình độ quản lý đầu tư; về thiết kế và thẩm định thiết kế; về giám sát và quản lý chất lượng công trình cũng như công tác nghiệm thu, thanh tóan.

Các lĩnh vực tài chính, ngân hàng có chuyển biến, nhưng chưa theo kịp yêu cầu to lớn của nhiệm vụ khắc phục hậu quả lũ lụt và tăng thêm năng lực sản xuất mới. Nguồn vốn FDI bị chững lại. Hoạt động thương mại còn kém năng động.

Lĩnh vực văn hóa xã hội vẫn còn nhiều vấn đề phải tiếp tục giải quyết. Tỷ lệ đói nghèo vẫn còn cao so với cả nước. Aùp lực vềthiếu việc làm vẫn còn lớn.

Trật tự an toàn xã hội còn nhiều vấn đề phức tạp, nhất là vấn đề an toàn giao thông. Tình trạng mua bán, ăn xin đeo bám khách du lịch giải quyết chưa triệt để. Tình trạng phạm pháp là đối tượng thanh thiếu niên và trong trường học có chiều hướng gia tăng. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật còn yếu. Việc chấp hành pháp luật trong xã hội chưa cao.

Cải cách hành chính còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc ban hành các chính sách của địa phương chưa đủ hấp dẫn để khuyến khích đầu tư, kích thích sản xuất phát triển.

B/ Nhiệm vụ năm 2001.

I/ Các chỉ tiêu chủ yếu :

- Tốc độ tăng sản phẩm trong tỉnh (GDP) :9-10%

- Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng tăng :23%

- Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng :4,6%

(Ngư nghiệp tăng9,7%)

- Giá trị sản xuất dịch vụ tăng :6,8-7%

- Sản lượng lương thực có hạt :213.000 tấn

- Tổng vốn đầu tư trên địa bàn :2000 tỷ đồng

- Thu ngân sách trên địa bàn :366,8 tỷ đồng

(Thu nội địa 286,3tỷ)

- Tổng chi ngân sách địa phương :634tỷ đồng

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu :35 triệu USD

- Giá trị kim ngạch nhập khẩu :20 triệu USD

- Tỷ lệ số xã có điện lưới:96%

- Tỷ lệ số hộ dùng điện :84%

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch :50%

- Số lao động được giải quyết việc làm :13.000-14.000 lao động

- Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm :2 - 2,5%

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên16,7%0

II/ Các chương trình, dự án trọng điểm năm 2001.
1. Công trình xây dựng cầu cảng số 1 Chân Mây

2. Chương trình phát triển thủy sản.

3. Chương trình phát triển du lịch.

4. Chương trình trồng rừng.

5. Chương trình cây công nghiệp.

6. Chương trình di dân lòng hồ Tả Trạch.

7. Chương trình kiên cố kênh mương và bê tông giao thông nông thôn.

8. Chương trình chỉnh trang đô thị Huế.
9. Tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
III/ Về các nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu :

* Lĩnh vực kinh tế và ngân sách :

1. Tập trung đầu tư và phát triển mới các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo hướng phát triển mạnh các ngành nghề có khả năng cạnh tranh, có lợi thế về nguyên liệu, nhân lực và thị trường; ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Tăng cường đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm của các cơ sở công nghiệp hiện có. Tiếp tục hoàn chỉnh hạ tầng khu công nghiệp Phú Bài và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp. Kiên quyết sắp xếp và chuyển hình thức sở hữu đối với các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả;khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

2. ưu tiên đầu tư phát triển để Du lịch thật sự là ngành kinh tế mũi nhọn, gắn phát triển du lịch với văn hóa, tạo môi trường du lịch văn minh, lịch sự, tăng sức hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy các ngành nghề sản xuất và dịch vụ phát triển, giải quyết thêm việc làm cho người lao động. Lồng ghép nguồn vốn đầu tư phân bổ cho các ngành (nguồn XDCB tập trung, nguồn sự nghiệp có tính chất XDCB, kể cả nguồn sự nghiệp di tích); tranh thủ các dự án đầu tư của Trung ương, các tổ chức Quốc tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước; ưu tiên tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, nước, các dịch vụ để mở rộng các loại hình du lịch. Ban hành chính sách để hình thành quĩ tuyên truyền quảng cáo tập trung, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá du lịch. Hoàn chỉnh luận chứng kinh tế, kỹ thuật để sớm triển khai dự án trọng điểm quốc gia về du lịch tại khu du lịch Cảnh Dương, Lăng Cô, Bạch Mã, Hải Vân. Hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 khu du lịch Lăng Cô; khai trương khu du lịch Bạch Mã; triển khai một số hạng mục khu vui chơi giải trí ở Huế, khu du lịch Thủy Tiên, Hồ Tịnh Tâm.

Tiếp tục đa dạng hóa các loại hình dịch vụ. Củng cố và phát huy vai trò các công ty thương mại, HTX mua bán; khai thác tốt thị trường trung chuyển hàng hóa. Đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng các ngành dịch vụ, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh.

3. Đẩy mạnh CNH,HĐH nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng:

- Tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp; ưu tiên chương trình kiên cố kênh mương và bê tông hóa giao thông nông thôn. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX đã chuyển đổi theo Luật HTX . Đẩy mạnh phát triển ngành, nghề; tạo điều kiện khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.

- Tập trung phát triển thủy sản thành ngành kinh tế mũi nhọn, ưu tiên đầu tư cho nuôi trồng nhất là nuôi tôm và các thủy hải sản xuất khẩu; đầu tư đồng bộ để phát triển phương tiện và các dịch vụ nhằm xây dựng nghề cá hiện đại, có sức cạnh tranh và hiệu quả cao. Tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ Thủy sản để sớm khởi công xây dựng cảng cá Thuận An. Có phương án cụ thể để thực hiện vốn của chương trình phát triển thủy sản theo hướng xã hội hóa. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chương trình đánh bắt xa bờ gắn với công tác thu hồi lãi vay đúng kỳ hạn. Triển khai công tác qui hoạch chi tiết quĩ đất, mặt nước đầm phá phục vụ cho nuôi trồng thủy sản. Tạo điều kiện cho công tác khuyến ngư và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; hướng dẫn và tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn mở rộng sản xuất, nuôi trồng thủy sản theo những mô hình tiên tiến.

- Có giải pháp tổng thể, hợp lý để giải quyết có hiệu quả những tồn tại của chương trình mía đường. Có kế hoạch cụ thể và chính sách đồng bộ về quy hoạch vùng nguyên liệu dứa; xây dựng nhà máy chế biến nước dứa cô đặc và giải pháp tiêu thụ sản phẩm.

Tổng kết chương trình trồng cây cao su để xây dựng đề án phát triển giai đoạn mới theo qui hoạch. Có giải pháp cụ thể và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc diện tích đã có và mở rộng hợp lý điện tích trồng mới theo kế hoạch. Sớm xử lý các vấn đề phát sinh của hơn 500 ha cao su kém phát triển để sử dụng quĩ đất có hiệu quả.

Tăng cường bảo vệ và phát triển vốn rừng; kết hợp các nguồn vốn để đẩy mạnh chương trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc và trồng rừng nguyên liệu, tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có.

4. Thực hiện tốt các chính sách tài chính, xây dựng quỹ khuyến khích đầu tư, có cơ chế phù hợp để huy động hợp lý các nguồn lực gắn với việc kiểm sóat chặt chẽ, tiết kiệm chi để tập trung cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

5. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại và tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài(FDI), thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ chính phủ (ODA), nguồn vốn phi chính phủ (NGO) phục vụ cho việc đầu tư phát triển các ngành kinh tế và đào tạo nguồn nhân lực.

7. Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn. Quan tâm đầu tư cho chương trình chỉnh trang đô thị Huế và một số thị trấn huyện lỵ. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để hoàn chỉnh các dự án của TW trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được phê duyệt. Bố trí cơ cấu đầu tư hợp lý, ưu tiên cho các chương trình kinh tế-xã hội trọng điểm, các ngành mũi nhọn nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

8. Thực hiện nghiêm ngặt công tác quản lý chất lượng các công trình XDCB; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về XDCB và xử lý nghiêm các vi pham, đặc biệt là vi phạm chất lượng xây dựng. Tạo điều kiện về vốn giúp các doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ để nâng cao năng lực thi công, vươn ra mở rộng thị trường và tiếp nhận các công nghệ mới.

9. Tăng cường củng cố quan hệ sản xuất XHCN, tiếp tục đổi mới quản lý kinh tế theo cơ chế mới. Đẩy mạnh sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Có kế hoạch và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia vào tiến trình hội nhập.

* Lĩnh vực văn hóa xã hội :

1. Đẩy mạnh công tác giáo dục-đào tạo. Tập trung đầu tư đảm bảo về số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất cho việc dạy và học để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đẩy nhanh việc nâng cấp cơ sở vật chất Đại học Huế; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Tập trung đầu tư nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ cho các ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng trung tâm công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn. Xử lý cơ bản các vấn đề về môi trường và bảo vệ tốt môi trường sinh thái.

3. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Mở rộng và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng”làng bản, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa”; kiên quyết đấu tranh loại trừ các hiện tượng tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa - thông tin, nhất là các dịch vụ văn hóa; gắn văn hóa với du lịch, du lịch với văn hóa trong bảo tồn và phát triển. Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thư viện tỉnh, các công trình tu bổ di tích. Triển khai tốt công tác chuẩn bị cho Festival Huế 2002.

4. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân nhất là trẻ em. Đẩy mạnh công tác phòng chống các bệnh xã hội, HIV/AIDS, các bệnh dịch nguy hiểm. Phối hợp tốt với Bộ Y tế hoàn thành chương trình nâng cấp, mở rộng bệnh viện TW Huế; xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu. Đẩy mạnh công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình theo Nghị quyết 3e/ 2000/NQ /HĐND 4; phấn đấu đạt tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên theo chỉ tiêu đã đề ra.

5. Tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh ở các di tích, các điểm du lịch trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trong nhân dân về ý thức bảo vệ cảnh quangiữ trật tự vệ sinh công cộng, tạo ấn tượng đẹp cho du khách về môi trường văn hóa-du lịch Huế. Khắc phục tình trạng kinh doanh, mua bán lộn xộn ở các tuyến đường dẫn vào các di tích, nơi lưu trú, bến tàu, bến xe.

6. Đẩy mạnh xã hội hóa ngành thể dục-thể thao, kết hợp tốt việc phát động phong trào quần chúng rèn luyện thân thể với việc đầu tư phát triển các môn thể thao có thành tích cao. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các thiết chế thể dục thể thao. Triển khai kế hoạch về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhà thi đấu để phục vụ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2004.

7. Tích cực giải quyết các vấn đề lao động, việc làm. Chú trọng việc mở rộng quan hệ, tìm kiếm thị trường để xuất khẩu lao động. Hoàn thành công tác điều tra lại trên quy mô toàn tỉnh, xác định rõ các đối tượng đói nghèo theo chuẩn mới để có chính sách đầu tư thích hợp, đúng đối tượng, đúng địa chỉ. Thực hiện đồng bộ và lồng ghép các chương trình, các chính sách xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội các vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt chính sách “đền ơn đáp nghĩa” đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng. Quan tâm chăm sóc đối tượng tàn tật, neo đơn, không nơi nương tựa; kịp thời cứu trợ những người gặp hoàn cảnh rủi ro, bất hạnh.

* Công tác quốc phòng- an ninh và tăng cường pháp chế XHCN :

1. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và phong trào quốc phòng toàn dân. Nâng cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu gây rối của các thế lực cực đoan, phản động. Ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Triển khai và hoàn thành tốt công tác tuyển quân, huấn luyện dân quân tự vệ và quân dự bị động viên.

2. Tăng cường công tác thanh tra kiểm sát và nâng cao ý thức chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; khắc phục sai sót trong công tác bắt, giam giữ, truy tố, xét xử v.v. của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực: trật tự xã hội; trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, giao thông đô thị; quản lý thị trường; quản lý đất đai, xây dựng; bảo vệ nguồn lợi thủy sản; bảo vệ và phát triển rừng v.v.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật nhất là trong đối tượng thanh thiếu niên. Thực hiện tốt chương trình giáo dục pháp luật trong nhà trường để nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, chủ động phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn tội phạm ở học đường.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo Luật Khiếu nại, tố cáo. Nâng cao trách nhiệm của các cán bộ, công chức và các cơ quan trực tiếp thụ lý để giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại của tổ chức, công dân; đồng thời có biện pháp kiểm tra, xử lý thích đáng đối với các đối tượng lợi dụng dân chủ khiếu tố sai sự thật.

6. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, đổi mới và nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấpgắn với việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tích cực đổi mới lề lối, phương pháp công tác; tập trung nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Tổ chức sơ kết việc thí điểm cải cách hành chính ở 5 đơn vị làm điểm để nhanh chóng triển khai ra diện rộng.

C/ Giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND, UBND, các ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnhcăn cứ chức năng, quyền hạn của mình phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai, quán triệt Nghị quyết của HĐND tỉnh đến các cấp, các ngành, các cơ sở và động viên cán bộ, nhân dân phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra. UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cấp, các ngành đề ra kế hoạch cụ thể triển khai Nghị quyết HĐND; tạo sự phối hợp đồng bộ trong tổ chức thực hiện các chương trình trọng điểm mà HĐND đã thông qua.

HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong tỉnh, nêu cao tinh thần làm chủ, đoàn kết, nhất trí; phát huy những thành quả đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2001, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2001-2005,lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh thông qua lúc 10h 00 phút ngày 17 tháng 01 năm 2001.

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Xuân Mãn