HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 4b/ 2001/NQ-HĐND4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2001

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán ngân sách năm 2001

______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ điều 120, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992;

- Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 1996 (Sửa đổi);

- Căn cứ Quyết định số 146/2000/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2001;

- Căn cứ Quyết định số 206/2000/QĐ-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách cho tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2001;

- Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh về dự toán ngân sách năm 2001; thuyết trình của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm 2001 với các chỉ tiêu chủyếu sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 366,805 tỷ đồng, gồm:

- Thu nội địa:286,305 tỷ đồng.

- Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hàng nhập

khẩu: 30,000 tỷ đồng.

- Các khoản thu để lại quản lý chi qua ngân sách nhà nước:

50,500 tỷ đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 634,000 tỷ đồng.

II. Thông qua kế hoạch phân bổ chỉ tiêu thu, chi ngân sách của UBND tỉnh giao cho từng ngành, địa phương, đơn vị và dự trù kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2001 (Có phụ lục kèm theo).

III. Để thực hiện dự toán ngân sách năm 2001, HĐND tỉnh nhấn mạnh một số biện pháp sau đây:

1. Về thu ngân sách:

- Tiếp tục chỉ đạo, rà soát chặt chẽ và phân bổ kịp thời các nguồn lực phát triển cho các nhu cầu bức bách, quan trọng nhất; tập trung đầu tư cho những lĩnh vực, những sản phẩm có hiệu quả, có sức cạnh tranh; giải quyết đầu ra của các sản phẩm, coi đó là điều kiện tiên quyết để phát triển nhằm ổn định nguồn thu hiện có và phát triển nguồn thu mới.

- Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các sở, ban ngành làm tốt chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh đẩy nhanh, đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương đa dạng hóa sở hữu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng chương trình chiến lược sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, chuẩn bị tốt cho việc chủ động tham gia vào các Hiệp định ưu đãi thuế quan trong khuôn khổ khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), nhằm phát huy nguồn nội lực, phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế và tăng thu cho ngân sách.

- Tập trung chỉ đạo và có biện pháp cụ thể để đưa việc chấp hành chế độ kế toán, thống kê và hóa đơn, chứng từ vào nền nếp; thực hiện chế độ “hậu kiểm”, tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát và có biện pháp kiên quyết để khắc phục tình trạng nợ thuế, trốn lậu thuế, kinh doanh trái pháp luật.

- Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, động viên, huy động các nguồn lực tại chỗ, viện trợ trong và ngoài nước để bổ sung, tăng chi cho lĩnh vực đầu tư phát triển.

- Kịp thời khen thưởng những tổ chức và cá nhân hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách; đồng thời có hình thức xử lý thích đáng những tổ chức và cá nhân không thực hiện nghĩa vụ thuế.

2. Về chi ngân sách:

- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, bố trí bảo đảm vốn cho các chương trình, công trình kinh tế-xã hội trọng điểm đã được xác định; cho các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ, y tế, quốc phòng-an ninh và các chương trình mục tiêu trong kế hoạch.

- Thực hiện nghiêm ngặt tiết kiệm chi, nhất là chi cho nghi lễ, hội họp, mua sắm thiết bị đắt tiền; kiên quyết xử lý việc chi tiêu lãng phí, không đúng chế độ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân; những vi phạm về chi sai mục đích, sai chế độ hoặc làm thất thoát tài sản Nhà nước, người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm.

III. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện ngay từ đầu năm dự toán ngân sách đã được phân bổ. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Qui chế công khai tài chính, tiếp tục cải cách bộ máy và các thủ tục hành chính để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài chính.

Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu có những vấn đề lớn phát sinh, UBND tỉnh cùng Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

IV. Giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND, các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2001 trên các lĩnh vực và phạm vi thuộc trách nhiệm đã được pháp luật qui định.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa IV, kỳ họp thứ 4 thông qua lúc 11 giờ 20 phút ngày 17 tháng 01 năm 2001.

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Xuân Mãn