HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 4c/ 2001/NQ-HĐND4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2001

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2001

______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ điều 120, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992;

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994;

- Căn cứ Luật đất đai năm 1993;

- Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kế hoạch sử dụng đất năm 2001; thuyết trình của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2001 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng diện tích đất sử dụng trong năm: 17.502 ha. Trong đó:

1. Đất sử dụng vào các mục đích chuyên dùng và đất ở là 889 ha, gồm:

- Đất xây dựng:258 ha

- Đất giao thông:252 ha

- Đất thủy lợi:59 ha

- Đất khai thác làm vật liệu xây dựng: 39 ha

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 35 ha

- Đất chuyên dùng khác và đất an ninh quốc phòng:21 ha

- Đất ở nông thôn: 190 ha

- Đất ở đô thị:35 ha

2. Diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp có rừng chuyển sang sử dụng vào các mục đích trên là 439,9 ha, gồm:

- Đất nông nghiệp: 239,3 ha, trong đó có 129,2 ha đất đang trồng lúa.

- Đất lâm nghiệp có rừng: 200,6 ha.

3. Khai hoang đưa vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp là 16.546,7 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp:1896,7 ha

- Đất lâm nghiệp: 14.650,0 ha

II. Để thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2001, HĐND tỉnh lưu ý:

- Sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, việc giao đất, cho thuê đất cho từng công trình, dự án phải theo đúng qui định của Luật đất đai, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp sang mục đích khác phải bảo đảm có hiệu quả theo định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

- Hoàn chỉnh dự án qui hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong năm 2001, nhằm tạo cơ sở để xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm của tỉnh; triển khai công tác qui hoạch sử dụng đất của 2 huyện A Lưới, Hương Trà theo dự án đã được phê duyệt; đồng thời tiếp tục bố trí vốn lập 2-3 dự án qui hoạch sử dụng đất cấp huyện trong năm 2001.

- UBND các cấp có trách nhiệm công bố qui hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt; công bố quĩ đất chưa sử dụng, quĩ đất có nhu cầu cho thuê, niêm yết công khai tại trụ sở để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đăng ký thuê sử dụng.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai. Kiên quyết thu hồi đất không sử dụng và sử dụng không đúng mục đích để tránh lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

III. Giao UBND tỉnh tổ chức, triển khai, điều hành các cơ quan, ban ngành, địa phương, cơ sở thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2001.

IV. Giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND, các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2001 theo phạm vi thuộc trách nhiệm đã được pháp luật qui định.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa IV, kỳ họp thứ 4 thông qua lúc 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 01 năm 2001.

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Xuân Mãn