HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2012/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 12 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI ĐỊNH MỨC PHÂNBỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

>> Xem thêm:  Đi sang tên xe máy bị công an tịch thu do số máy xe bị đục thì phải làm sao ?

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngânsách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6năm 2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phânbổ dự toán ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chithường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011;

Sau khi xem xét Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 25tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi định mức phân bổ dự toán chithường xuyên của nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chínhphủ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của cácđại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi quy định tại gạch đầu dòng (-)thứ nhất, điểm c, khoản 1 mục I và gạch đầu dòng (-) thứ nhất, tiết c, điểm1.1, khoản 1 mục II của Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 163/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu,nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa ngân sách các cấpchính quyền địa phương trong thời kỳ ổn định từ năm 2011 đến năm 2015; định mứcphân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, như sau:

“Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP củaChính phủ được phân bổ theo định mức 33,8 triệu đồng/người/năm;”.

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc mua xe ở tỉnh khác ? Mẫu hợp đồng mua bán ô tô, xe máy

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của nhânviên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đã sửa đổi tại Điều1 nêu trên được áp dụng để phân bổ dự toán ngân sách cho nhân viên hợp đồngtheo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ thuộc lĩnh vực chi Quản lý hànhchính và các lĩnh vực chi sự nghiệp (trừ sự nghiệp giáo dục, đào tạo - dạy nghềvà sự nghiệp y tế).

Điều 3. Nguồn kinh phí đảm bảo

1. Từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngânsách hiện hành. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách thực hiện theoquy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2. Riêng đối với kinh phí thực hiện năm 2012 (tính từngày 01/7/2012) được xử lý như sau:

- Đối với các sở, ban, ngành khối tỉnh: được ngân sáchtỉnh bổ sung 100% kinh phí;

- Các huyện miền núi: ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% kinhphí;

- Các huyện đồng bằng và thị xã Sông Cầu: ngân sáchtỉnh hỗ trợ 50% kinh phí;

- Thành phố Tuy Hòa: ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% kinhphí.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

>> Xem thêm:  Thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô theo quy định của pháp luật hiện nay ?

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kểtừ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

2. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của nhânviên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đã sửa đổi tại Điều1 nêu trên được thực hiện từ ngày 01/7/2012.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyếtnày.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐNDtỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc,kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳhọp thứ 4 thông qua ngày 12/7/2012./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

>> Xem thêm:  Trong thời gian bao lâu kể từ ngày mua xe phải tiến hành thủ tục đăng ký xe máy ?

>> Xem thêm:  Thủ tục ủy quyền sử dụng xe máy ? Cách đăng ký sang tên xe máy khác tỉnh ?