HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2013

____________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4021/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với UBND tỉnh về dự kiến tổng biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, huyện, thành phố, thị xã năm 2013 là 3.773 người.

Giao UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 2. Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập do HĐND tỉnh quyết định năm 2013 là 58.549 người; ngoài ra có 642 người do đơn vị tự trang trải kinh phí, quỹ lương.

Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hồng Châu