HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2013/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 12 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐMỨC CHI HỖ TRỢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON 5 TUỔI, XÓA MÙ CHỮ VÀ CHỐNG TÁI MÙ CHỮ,DUY TRÌ KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC, THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌCCƠ SỞ ĐÚNG ĐỘ TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBNDnăm 2004; Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của liên bộ: Tài chính - Giáodục và đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mụctiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015.

Xét Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 25 tháng 6năm 2013 của UBND tỉnh quy định một số mức chi của Dự án “Hỗ trợ phổ cập giáodục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cậpgiáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi vàhỗ trợ phổ cập giáo dục trung học” trên địa bàn tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm trasố 251/BC-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vàtổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định một số mức chi hỗ trợphổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kếtquả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúngđộ tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau:

1. Chihỗ trợ cho người tham gia hoạt động huy động, vận động

1.1. Huy động trẻ trong độ tuổi giáo dục tiểuhọc, giáo dục trung học cơ sở đang bỏ học hoặc chưa có điều kiện đến trường vàocác lớp phổ cập hoặc trở lại nhà trường tiếp tục học; huy động hầu hết trẻ em 6tuổi vào lớp 1 để thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2;huy động hầu hết trẻ em độ tuổi 11 đã hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp6 để thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi, mức chi là 30.000đồng/học sinh đến lớp và hoàn thành trong một năm học.

1.2. Huy động số người mù chữ, tái mù chữ trongđộ tuổi 15 - 60 đến lớp xóa mù, mức chi là 40.000 đồng/học sinh đến lớp và hoànthành trong một năm học.

1.3. Vận động, tạo điều kiện để hầu hết trẻ emcó hoàn cảnh khó khăn, khuyết

tật được học tập tại các cơ sở giáo dục đại trà,mức chi là 50.000 đồng/học sinh đến lớp và hoàn thành trong một năm học.

2. Chi thắp sáng đối với lớp học phổ cập banđêm, xóa mù chữ mức chi 40.000 đồng/lớp/tháng. Hỗ trợ theo thời gian thực học.

3. Chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập:Phòng Giáo dục - Đào tạo, mức chi: 300.000 đồng/năm; Trường học, mức chi:200.000 đồng/năm.

4. Chi hỗ trợ hoạt động của Ban Chỉ đạo thựchiện phổ cập (huyện, xã, phường, thị trấn) từ phổ cập mầm non năm tuổiđến phổ cập giáo dục trung học cơ sở (bao gồm văn phòng phẩm, hội nghị sơkết, tổng kết, thẩm định hồ sơ, tổ chức công nhận trường, huyện đạt chuẩn, lậphồ sơ): Cấp huyện, mức chi: 1.500.000 đồng/tháng; cấp xã, phường, thị trấn,mức chi: 600.000 đồng/tháng. Hỗ trợ 12 tháng/năm.

5. Chi phụ cấp cho người làm công tác xóa mù,phổ cập làm việc tại:

- Phòng Giáo dục và đào tạo: 0,2 mức lương tốithiểu/người/tháng.

- Cấp xã: 0,15 mức lương tối thiểu/ người/tháng.

- Trường học: 0,1 mức lương tối thiểu/người/tháng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kểtừ ngày HĐND tỉnh khoá XIII kỳ họp lần thứ 6 thông qua và thay thế Nghị quyếtsố 279/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh quy định mức chi Dựán “Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở, duy trì kết quả phổ cập giáodục tiểu học và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học” tỉnh Sơn La.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thựchiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vịđại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII,kỳ họp lần thứ 6 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng QH; VPCP; VP Chủ tịch Nước;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tài chính, Bộ KH và ĐT, Bộ Tư pháp;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ, CV VPTU, VP Đoàn ĐBQH và HĐND; VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu VT. VHXH. 450b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất