HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2001

NGHỊ QUYẾT

Quy định việc cấp kinh phí hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị

sản xuất kinh doanh, đại biểu không thuộc diện biên chế Nhà nước

__________________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Điều 40 Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ điều 47, điều 48 Quy chế hoạt động của HĐND các cấp do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 6 năm 1996;

Sau khi xem xét tờ trình số : 77/TT-HĐND15 ngày 13 tháng 7 năm 2001 của Thường trực HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

1. Quy định về việc cấp kinh phí hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị sản xuất kinh doanh, đại biểu không thuộc diện biên chế Nhà nước như sau:

a. Ngày hoạt động của đại biểu được hưởng kinh phí hoạt động là ngày làm việc tập thể do Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh hoặc Thường trực HĐND tỉnh tổ chức, triệu tập.

Kinh phí đại biểu được hưởng cho những ngày thực tế hoạt động là 25.000đồng/ngày (Hai mươi lăm nghìn đồng/ngày).

b. Đại biểu hoạt động cách xa nơi cư trú trên 10km thì ngoài khoản kinh phí được hưởng tại điểm a nói trên, còn được hưởng chế độ công tác phí như cán bộ, công chức đi công tác theo chế độ hiện hành của tỉnh.

2. Nguồn kinh phí chi cho đại biểu hoạt động nằm trong dự toán ngân sách hàng năm của HĐND tỉnh.

3. Khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền thì uỷ nhiệm cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với văn bản của cấp có thẩm quyền và báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất.

Quy định này được thực hiện kể từ ngày 01/8/2001.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2001./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Cường