HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2011/NQ-HĐND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 08 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CẤP THỊ XÃ BÀRỊA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ BÀ RỊA TRỰC THUỘC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA V KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chínhphủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 574/2007/QĐ-BXD ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Bộxây dựng công nhận thị xã Bà Rịa là đô thị loại III;

Sau khi xem xét Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án nâng cấp thị xã Bà Rịa trở thànhthành phố Bà Rịa trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 154/BC-BPC ngày 30/11/2011 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và các ýkiến thảo luận, biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Phê duyệt đề án nâng cấp thị xã Bà Rịa trở thành thành phốBà Rịa trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo nội dung Tờ trình số 157/TTr-UBNDngày 30 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục theo quyđịnh hiện hành, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhândân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghịquyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa V kỳ họpthứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngàykể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCHNguyễn Hồng Lĩnh