HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

_____

Số: 52/2006/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên phủ, ngày 10 tháng 4 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004 - 2009

________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 6 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Điều 17, 48 Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2004 - 2009 ngày 10/4/2006.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí để ông Quàng Văn Binh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn tất thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 6 (bất thường) thông qua./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đoàn Thị Phượng