HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KHOÁ VII, NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi nghe Tờ trình số 2992/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thống nhất Tờ trình số 2992/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII, kỳ họp thứ 9 xem xét, quyết định thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố theo quy định của Pháp lệnh Phí và lệ phí, cụ thể như sau:

1. Phí vệ sinh;

2. Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

3. Phí thẩm định kết quả đấu thầu;

4. Lệ phí địa chính.

Đối với phí vệ sinh, các hộ không sản xuất, kinh doanh trong kiệt, hẻm khu vực A, khu vực B vẫn giữ nguyên mức thu hiện hành, không thống nhất mức thu mới do UBND đề xuất; đối với nhà tập thể, nhà tạm, chung cư thu nhập thấp, mức thu 7000 đồng/ hộ/ tháng.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về mức thu, quản lý và sử dụng số tiền phí, lệ phí thu được đối với từng loại phí, lệ phí đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Điều 1, Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2007./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh