HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2013/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁNBỘ, CÔNG CHỨC LÀ ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNHNHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thựchiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghịHội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với cánbộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chínhnhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Báo cáo thẩm tra số 72/BC-BPC ngày 10tháng 6 năm 2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soátthủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh TiềnGiang, như sau:

1. Đối tượng được hưởng: Cán bộ, công chức là đầu mối kiểmsoát thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dâncấp tỉnh, huyện, xã.

2. Mức chi hỗ trợ: 20.000 đồng/người/ngày (hai mươi ngànđồng/người/ngày) khi thực hiện nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hànhchính.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức là đầumối kiểm soát thủ tục hành chính được sử dụng từ nguồn kinh phí không tự chủcủa đơn vị.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồngnhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiệnNghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóaVIII, kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thôngqua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh