HĐND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2002

NGHỊ QUYẾT

 

về việc hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất và chế độ đối với giáo viên

trường Mầm non dân lập

 

HĐND TỈNH BẮC NINH KHOÁ XV

KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xéttờ trình số 20/TTr - UB ngày 9/5/2002 của UBND tỉnh đề nghị ban hành quy định hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất và chế độ đối với giáo viên trường mầm non dân lập trên địa bàn tỉnh; báo cáo thuyết trình của Ban Văn hoá- Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu;

Để tạo điều kiện cho ngành học mầm non dân lập phát triển bền vững theo phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”,

 

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí với Tờ trình “quy định hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất và chế độ đối với giáo viên trường mầm non dân lập” do UBND tỉnh trình.

2. Giao UBND tỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện; thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trước khi ban hành quy định.

3. UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện tổ chức, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm báo cáo kết quảthực hiện tại ký họp HĐND tỉnh phiên thường kỳ đầu năm.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 26/7/2002./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Ngô Văn Luật