HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2008/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 31 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNHGIÁ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Công văn số 1398/TTg-KTN ngày 26 tháng 8năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc một số kiến nghị của tỉnh Kiên Giang;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh giáđiện tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 87/BC-BKTNS ngày25 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ýkiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờtrình số 100/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh KiênGiang về việc điều chỉnh giá điện tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cụ thểnhư sau:

a. Đối với điện sử dụng trong sinh hoạt của nhândân: điện sử dụng từ 150kWh trở xuống bán theo khung giá quy định chung củaChính phủ, sử dụng từ 151kWh trở lên giá bán bằng 90% giá thành sản xuất, cụthể giá bán điện như sau:

- Từ 100kWh đầu tiên: 685đ/kWh;

- Từ 101kWh đến 150kWh: 1.385đ/kWh;

- Từ 151kWh trở lên: 3.945đ/kWh.

b. Đối với điện sử dụng trong lĩnh vực y tế và giáodục, hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng: điện sử dụng trong định mứcgiá bán theo khung giá quy định chung của Chính phủ, vượt định mức giá bán bằng90% giá thành sản xuất. Việc xây dựng định mức giao cho Ủy ban nhân dân huyệnPhú Quốc phối hợp với Điện lực Kiên Giang thực hiện, cụ thể giá bán điện nhưsau:

- Điện sử dụng trong định mức:

+ Ngành y tế và giáo dục: 1.150đ/kWh;

+ Cơ quan hành chính sự nghiệp: 1.285đ/kWh;

+ Chiếu sáng công cộng: 1.255đ/kWh;

- Điện vượt định mức: tính chung một giá:3.945đ/kWh.

c. Đối với điện sử dụng trong sản xuất, kinh doanhdịch vụ: thống nhất một giá bán bằng 90% giá thành sản xuất, tương đương3.945đ/kWh.

d. Đối với điện bơm tưới nông nghiệp: giá bán theomức giá chung của Chính phủ, cụ thể là: 785đ/kWh.

Điều 2. Thờigian thực hiện: sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổchức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy bannhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiệnNghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, cácBan của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi hai thông qua./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Sa