HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2007/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 01 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5NĂM (2006 - 2010) TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hànhLuật Đất đai; Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tàinguyên và Môi trường về hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày22 tháng 06 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh quyhoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnhKiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-BKTNS ngày 29/06/2007 của Ban Kinh tế vàNgân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờtrình số 29/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giangvề việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5năm (2006 - 2010) tỉnh Kiên Giang.

Diện tích đất hiện trạng năm 2005:

Tổng diện tích đất tự nhiên:

634.613 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp:

576.336 ha

+ Đất phi nông nghiệp:

48.849 ha

+ Đất chưa sử dụng:

9.428 ha

Diện tích đất sau khi điềuchỉnh quy hoạch đến năm 2010 như sau:

Tổng diện tích đất tự nhiên:

634.613 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp:

562.676 ha

+ Đất phi nông nghiệp:

69.429 ha

+ Đất chưa sử dụng:

2.508 ha

Điều 2. Thời gian thực hiện: sau 10 ngày kểtừ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnhchỉ đạo các cấp, các ngành hoàn thành các hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt và thựchiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồngnhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh KiênGiang Khóa VII, Kỳ họp thứ mười lăm thông qua./.

CHỦ TỊCHTrương Quốc Tuấn