HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 55/2006/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên Phủ, ngày 10 tháng 4 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về việc Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004 - 2009

______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 6 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Điều 34, 48, 50 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử bổ xung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2004 - 2009 ngày 10/4/2006,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịnh Ủy ban nhân dân tỉnh Điên Biên:

Bà Lò Mai Trinh: Trúng cử chức vụ Chủ tịnh Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009;

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 6 (bất thường) thông qua./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 Đoàn Thị Phượng