HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 55/2007/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2008

______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHOÁ VII,

NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi nghe Tờ trình số 2119/TT-TTHĐND , ngày 22 tháng 11 năm 2007, của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về dự kiến Chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến tham gia của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố trình tại kỳ họp.

Điều 2. Trên cơ sở Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố và căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố chủ động xây dựng triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình, có kế hoạch chi tiết cho từng quý, tháng để chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát, thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Căn cứ vào các nội dung tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này và tình hình, điều kiện thực tế, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND chủ động lựa chọn nội dung chương trình, tiến hành hoạt động giám sát và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND thành phố.

Điều 4. Các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành hoạt động giám sát; chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo sơ kết tình hình thực hiện chương trình giám sát tại kỳ họp giữa năm và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2008 tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân thành phố.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009 thông qua tại kỳ họp thứ 10, ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh