HĐND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012

____________________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Trên cơ sở xem xét đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Tờ trình số 08/TTr-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2012 và ý kiến của các Ban HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2012 như sau:

TT

Tên văn bản

Cơ quan trình dự thảo

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Thời gian thông qua

Nghị quyết về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao

UBND tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội

Kỳ họp thứ 6

Nghị quyết về chế độ đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, huyện, thị xã

UBND tỉnh

Ban Văn hóa -Xã hội

Kỳ họp thứ 6

Nghị quyết về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh

Ban

Pháp chế

Kỳ họp thứ 6

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao UBND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức việc soạn thảo dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh đúng tiến độ, có chất lượng và đảm bảo quy trình, thủ tục, hồ sơ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; tạo điều kiện để cơ quan thẩm tra tham gia vào quá trình soạn thảo.

3. Các cơ quan được giao trách nhiệm thẩm tra dự thảo Nghị quyết thực hiện việc thẩm tra dự thảo; Chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo để tham gia vào quá trình soạn thảo; giúp Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2012./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Hồng Châu