HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2003/NQ-HĐND K6

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 12 năm 2003

NGHỊ QUYẾT

“VỀPHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT TẠO VỐN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA VI KỲ HỌP LẦN THỨ 10

- Căn cứ điều 120 Hiến phápNước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992, và Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khóa X về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiếnpháp năm 1992;

- Căn cứ điều 11 chương II luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ( sửa đổi) của Quốc hội Nước CộngHòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 21/6/1994;

- Căn cứ quyết định 22/QĐ .BTCngày 18 tháng 2 năm 2003 của Bộ tài chính về cơ chế tài chính trong việc sửdụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Sau khi xem xét tờ trình số 38/TTr .UB ngày 08 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay phê duyệt chủ trương sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạtầng trên địa bàn tỉnh Vĩnh long:

1/. Quỹ đất được sử dụng tạo vốnxây dựng cơ sở hạ tầng là quỹ đất nằm trong kế hoạch sử dụng đã được Chính phủphê duyệt gồm:

- Đất giao có thu tiền sử dụng đất.

- Đất cho thuê, đất giao theo hìnhthức khác nay chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2/. Các hình thức sử dụng quỹ đấttạo vốn:

- Giao đất ngay tại nơi có côngtrình kết cấu hạ tầng của dự án.

- Giao đất nằm ngoài phạm vi xâydựng công trình kết cấu hạ tầng của dự án.

- Giao đất do mở rộng phạm vi thuhồi đất đối với dự án xây dựng các công trình hạ tầng giao thông. Phần diệntích mở rộng này sử dụng tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Sử dụng quỹ đất có lợi cho sảnxuất kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ để giao đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sởhạ tầng chung của địa phương.

3/. Ủy ban nhân dân các cấp tổchức, triển khai, thực hiện trong phạm vi quản lý của mình, theo chủ trươngchung của tỉnh, tiến hành kiểm kê quỹ đất, quỹ nhà, sắp xếp lại các trụ sở, nơilàm việc, các cơ sở sản xuất, chuyển đổi nơi làm việc trên cơ sở hợp lý và đảmbảo hoạt động bình thường của bộ máy. Tổ chức bán đấu giá công khai nhà, đất,các văn phòng, trụ sở, cơ sở sản xuất thuộc sở hữu Nhà nước, xét thấy có lợicho việc tạo vốn và thúc đẩy việc sớm hình thành các khu hành chính theo quyhoạch, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị.

4/. Ủy ban nhân dân tỉnh chịutrách nhiệm tổ chức thực hiện chủ trương sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sởhạ tầng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Đại hộiTỉnh Đảng bộ Vĩnh Long Khóa VII. Trong quá trình thực hiện, sẽ tuân thủ nghiêmcác quy định của nhà nước như: Trình phê duyệt danh mục, dự án sử dụng quỹ đất;kế hoạch sử dụng quỹ đất, cơ chế quản lý tài chính, quản lý sử dụng nguồn thutừ quỹ đất, đấu thầu dự án, đấu giá đất.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Điều 3: Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và Đại biểuHội đồng nhân dân chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhândân tỉnh Vĩnh long khóa VI, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 18 tháng 12 năm2003.

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP
- TU, UBND, MTTQVN tỉnh
- Đại biểu HĐND
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh có liên quan
- Thường trực HĐND -UBND huyện -thị
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quân