HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 56/2006/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên Phủ, ngày 10 tháng 4 năm 2006

 NGHỊ QUYẾT

Về việc Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004 - 2009

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 6 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Điều 34, 48, 50 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2004 - 2009 ngày 10/4/2006,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Điên Biên:

Ông Lê Thành Đô: Trúng cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004-2009;

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 6 (bất thường) thông qua./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đoàn Thị Phượng