HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2007/ NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 01 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰCHIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Thườngtrực HĐND, Ủy ban nhân dân, các cơ quan hữu quan, báo cáo thẩm tra của các Bancủa HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thànhđánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6tháng cuối năm 2007 với các chỉ tiêu, giải pháp được nêu trong báo cáo của UBNDtỉnh và báo cáo của các cơ quan hữu quan trình kỳ họp. Nhìn chung, tình hìnhkinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và phát triển, tốc độ tăngtrưởng kinh tế (GDP) đạt 12,25%. Nhiều chỉ tiêu đạt hoặc gần đạt so với kếhoạch và tăng so với cùng kỳ. Việc cổ phần hóa, sắp xếp doanh nghiệp nhà nướcđược đẩy mạnh, tạo cơ sở cho hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả hơn; hoạtđộng xuất khẩu khá, nhất là xuất khẩu gạo. Tiến độ thực hiện các công trình, dựán trọng điểm có cố gắng; chi ngân sách đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ củacác đơn vị dự toán; hoạt động ngân hàng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinhtế-xã hội. Công tác giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục-thể thao; hoạtđộng thương mại, du lịch có bước phát triển. Tình hình quốc phòng-an ninh, trậttự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác đối ngoại hợp tác với cácnước trong khu vực được tăng cường.

Tuy nhiên, so với kế hoạch cả năm 2007 thì kếtquả thực hiện 6 tháng đầu năm nhiều chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, nhất làsản xuất công nghiệp, XDCB, xuất khẩu thủy sản, giải quyết việc làm. Một sốnguồn thu ngân sách đạt thấp trong khi nhu cầu chi tăng nhanh. Huy động nguồnvốn cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu. Tiến độ xây dựng một số côngtrình, dự án trọng điểm còn chậm, nhất là các khu, cụm công nghiệp, trung tâmthương mại, công trình giao thông, thủy lợi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.Chất lượng y tế, giáo dục-đào tạo, đội ngũ giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất cònhạn chế. Tình hình an ninh, trật tự từng lúc từng nơi còn diễn biến phức tạp.

Điều 2. Để tiếp tục thực hiện thắng lợiNghị quyết nhiệm vụ năm 2007, từ nay đến cuối năm 2007 HĐND tỉnh đề ra một sốnhiệm vụ và giải pháp sau đây:

Trên cơ sở xem xét, đánh giá tình hình thực hiệnnhiệm vụ 6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếptục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội mà Nghị quyết về nhiệm vụnăm 2007 HĐND tỉnh đã đề ra:

Về kinh tế: để đạt được chỉ tiêu tăng trưởngkinh tế cả năm từ 13% trở lên, thì 6 tháng cuối năm 2007 tốc độ tăng trưởngkinh tế (GDP) phải đạt 14% trở lên.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện các đề án, dự án vềphát triển nông nghiệp, công nghiệp, khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Đẩy mạnh tiến độ XDCB, nhất là các công trình,dự án trọng điểm như các trung tâm thương mại, các khu, cụm công nghiệp, khu dulịch, cụm tuyến dân cư vượt lũ, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà ở cho đồngbào dân tộc nghèo, các công trình giao thông, thủy lợi, giao thông nông thôn,chống xuống cấp và kiên cố hóa trường, lớp học.

Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch hợp tác thươngmại giữa tỉnh ta với các tỉnh trong khu vực, đẩy mạnh hoạt động thương mại khukinh tế cửa khẩu. Triển khai quy hoạch phát triển thương mại của tỉnh đến năm2015 và định hướng đến năm 2020.

Đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản, phấn đấu đạt chỉtiêu kim ngạch xuất khẩu cả năm. Tăng cường công tác bảo vệ rừng, bảo vệ nguồnlợi thủy sản và an ninh trên vùng biển. Thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường,nhất là các nhà máy, các khu công nghiệp, khu dân cư, các chợ, bãi rác thànhphố, các huyện, thị xã bị ô nhiễm nặng.

Triển khai việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Tích cực chỉ đạo khai thác và sử dụng tốt nguồnthu cho ngân sách, nhất là các nguồn thu còn đạt thấp. Quản lý, điều hành chingân sách bảo đảm theo kế hoạch, tập trung cho các chương trình, dự án trọngđiểm, xây dựng cơ bản. Triển khai kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nướccủa tỉnh giai đoạn 2007-2009 theo đề án được Chính phủ phê duyệt. Tập trung xâydựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2008;quyết toán ngân sách năm 2006.

Về văn hóa-xã hội: chỉ đạo việc chuẩn bị tốt kếhoạch khai giảng năm học mới 2007-2008; tăng cường chỉ đạo công tác phổ cậpgiáo dục trung học cơ sở, chuẩn bị tốt các điều kiện để tỉnh đạt chuẩn quốc giavào cuối năm 2007. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lại đội ngũ giáo viên, cán bộquản lý giáo dục ở các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩnquốc gia, các trung tâm học tập cộng đồng. Tăng cường chỉ đạo công tác khuyếnhọc, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, hạn chế tình trạng bỏ học của họcsinh.

Đẩy mạnh việc thực hiện tốt các chương trình ytế quốc gia về chăm sóc sức khỏe, khám và chữa bệnh cho nhân dân. Giáo dục nângcao ý thức trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc. Tiếp tục thực hiện Đề áncủng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Thường xuyên giám sát, chủ độngphòng, chống, kịp thời dập tắt dịch bệnh; tăng cường quản lý, kiểm tra, giámsát hành nghề y dược tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, dự ánvề đào tạo nguồn nhân lực, dạy nghề, giải quyết việc làm, phấn đấu đạt chỉ tiêuxuất khẩu lao động. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc như các tệnạn xã hội ma tuý, mại dâm, tai nạn giao thông; lồng ghép các chương trình mụctiêu quốc gia với chương trình xóa đói giảm nghèo; triển khai Chương trình 135giai đoạn 2 (2005-2010). Quan tâm chăm sóc tốt các đối tượng chính sách và xâydựng nhà tình nghĩa theo kế hoạch. Thực hiện tốt chính sách dân số, gia đình vàtrẻ em, phòng chống bạo lực trong gia đình và thực hiện bình đẳng giới.

Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục,thể thao; chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ văn hóa không lành mạnh. Nâng caochất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dâncư”. Triển khai và tổ chức thực hiện Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường,thị trấn và Quy chế Thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệmhữu hạn.

Có kế hoạch thường xuyên phối hợp với Mặt trậnTổ quốc và các đoàn thể chính trị trong việc thực hiện chính sách dân tộc, tôngiáo. Tăng cường công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị vớiCampuchia và các nước trong khu vực.

Chỉ đạo thực hiện tốt Luật Phòng, chống thamnhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác thanh trangăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng, lãng phí, tập trung vào các lĩnhvực XDCB, tài chính - ngân sách, quản lý tài sản công.

Về quốc phòng-an ninh và trật tự, an toàn xãhội: tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa IX) về chiến lược bảo vệTổ quốc trong tình hình mới. Chỉ đạo kiên quyết nhiệm vụ phòng, chống tội phạmvà các tệ nạn xã hội; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, hạnchế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện đồng bộ Quyếtđịnh số 212/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hànhđộng quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành phápluật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2005-2010.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tố tụng,nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơchế “một cửa”, thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức,công dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãngphí, thực hành tiết kiệm; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ khiếukiện đông người, các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Điều 3. Thời gian thực hiện: sau 10 ngàykể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 4. Tổ chức thực hiện: Hội đồng nhândân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch chỉ đạo triển khai, các cấp, cácngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đạibiểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của phápluật, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND, các cấp, các ngành thực hiệnNghị quyết này.

Các cơ quan Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Mặttrận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động nhân dân trongtỉnh tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhKiên Giang Khóa VII, Kỳ họp thứ mười lăm thông qua./.

CHỦ TỊCHTrương Quốc Tuấn