QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Nghị quyết số: 56/2010/QH12

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiếnpháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sungmột số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Luật tố tụnghành chính được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họpthứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01tháng 7 năm 2011.

Điều 2

1. Kể từ ngàyLuật tố tụng hành chính được công bố đến ngày Luật này có hiệu lực:

a) Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đốivới bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Luật tố tụng hànhchính được công bố thì áp dụng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 69 củaPháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính;

b) Thời hạn đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm,thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyếtđịnh có hiệu lực pháp luật từ ngày Luật tố tụng hành chính được công bố thì ápdụng theo quy định tại các điều 211, 215 và 236 của Luật tố tụng hành chính;

c) Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định nêu tại điểma và điểm b khoản này được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh thủ tục giảiquyết các vụ án hành chính.

2. Kể từ ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực:

a) Đối với nhữngvụ án hành chính đã được Toà án thụ lý trước ngày Luật tố tụng hành chính có hiệulực, nhưng kể từ ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực mới xét xử sơ thẩmthì áp dụng Luật tố tụng hành chính để giải quyết;

b) Đối với nhữngvụ án hành chính đã được Tòa án xét xử sơ thẩm trước ngày Luật tố tụng hànhchính có hiệu lực mà có kháng cáo, kháng nghị, nhưng kể từ ngày Luật tố tụnghành chính có hiệu lực mới xét xử phúc thẩm thì áp dụng Luật tố tụng hành chínhđể giải quyết;

c) Đối với nhữngbản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật mà bị kháng nghị giám đốc thẩm, táithẩm trước ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực nhưng kể từ ngày Luật tố tụnghành chính có hiệu lực mới xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm thì áp dụng Luật tố tụnghành chính để giải quyết;

d) Đối với nhữngbản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật có đơn đề nghị giám đốc thẩm, táithẩm trong thời gian kể từ ngày Luật tố tụng hành chính được công bố cho đếnngày Luật này có hiệu lực mà chưa có kháng nghị của người có thẩm quyền, thì việckháng nghị được thực hiện theo Luật tố tụng hành chính;

đ) Đối với những vụ án hành chính đã được Toà án xét xử và bảnán, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Luật tố tụng hànhchính có hiệu lực mà kể từ ngày Luật này có hiệu lực mới kháng nghị giám đốc thẩm,tái thẩm thì căn cứ để thực hiện việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm,tái thẩm theo quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.

3. Đối vớicác bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Luật tố tụnghành chính có hiệu lực, nhưng đến ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực vẫnchưa được thi hành hoặc chưa thi hành xong thì được thi hành theo quy định củaLuật tố tụng hành chính.

Điều 3

Trong thời hạn01 năm kể từ ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực, người khiếu nại đã thựchiện việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đấtđai đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01 tháng 6năm 2006 đến ngày Luật này có hiệu lực, nếu khiếu nại không được giải quyết hoặcđã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyếtkhiếu nại thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của Luật tốtụng hành chính.

Điều 4

1. Toà ánnhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chính phủ trong phạm vi chứcnăng, nhiệm vụ của mình khẩn trương củng cố cơ sở vật chất; bổ sung, đào tạo, bồidưỡng nghiệp vụ đối với đội ngũ công chức của Toà án nhân dân, Viện kiểm sátnhân dân, cơ quan thi hành án dân sự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu giải quyết cácvụ án và thi hành án hành chính khi Luật tố tụng hành chính có hiệu lực thihành.

2. Chính phủ,Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, phổ biến rộng rãiLuật tố tụng hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm gópphần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát huy tác dụng của Luật tố tụnghành chính trong bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cánhân, cơ quan, tổ chức.

3. Chính phủ,Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn thi hành Nghị quyếtnày.

Nghị quyếtnày đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họpthứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng