HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2012/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 14 tháng 9 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘTSỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ, MỨC CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐƯỢC BAN HÀNH KÈMTHEO NGHỊ QUYẾT SỐ 160/2010/NQ-HĐND NGÀY 18/10/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHPHÚ YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chứccác cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 27tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh về quy định sửa đổi mức chi công tác phí đối vớicác cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinhtế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Sửa đổi một số quy định tại Phụ lụcvề Quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cáccơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành kèm theo Nghị quyếtsố 160/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi mức phụ cấp lưu trú tại điểm b, điểmc khoản 1 mục I như sau:

“1. Mức phụ cấp lưu trú:

b) Đi công tác trong tỉnh: 150.000 đồng/ngày/người.

Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trongngày), cự ly tính cả đi và về đạt được từ 20 km trở lên, được thanh toán 100.000đồng/ngày/người và phải được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của cơquan, đơn vị.

c) Đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo: 200.000đồng/ngày/người thực tế đi biển, đảo”.

2.Sửa đổi một số mức thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác tạitiết b điểm 2.2 khoản 2 mục I như sau:

“2.2. Thanh toán theo hóa đơn thực tế:

b) Đối với các đối tượng, cán bộ, công chức còn lại:

- Đi công tác ngoài tỉnh:

+ Đi công tác tại các quận thuộc thành phố Hà Nội,thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố ĐàNẵng; thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh: Được thanh toán mức giá thuê phòngngủ tối đa là 800.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/1 phòng;

+ Đi công tác tại các vùng còn lại: Được thanh toánmức giá thuê phòng ngủ tối đa là 600.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

- Đi công tác tại các địa phương trong tỉnh:

+ Tại các huyện, thị xã còn lại: Được thanh toánmức giá thuê phòng ngủ tối đa là 300.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/1phòng.

Trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công táccó lẻ người hoặc lẻ người khác giới (đối với các đối tượng, cán bộ, công chứccòn lại), thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tốiđa không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêuchuẩn 2 người/phòng) nêu trên”.

3. Sửa đổi mức chi hội nghị tại khoản 1 mụcII như sau:

“1. Mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là kháchmời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

- Cuộc họp cấp tỉnh tổ chức: Không quá 100.000đồng/ngày/người.

- Cuộc họp cấp huyện, thành phố, thị xã tổ chức:Không quá 100.000 đồng/ngày/người.

- Cuộc họp cấp xã, phường, thị trấn tổ chức: Khôngquá 60.000 đồng/ngày/người”.

Các quy định khác còn lại không nêu trong Nghị quyếtnày thì được thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, Nghịquyết số 160/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và các quy định khác của pháp luậthiện hành.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày,kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiệnNghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểuHĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đônđốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI,kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 9 năm 2012./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt