HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2013/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP THÀNH PHỐ PHÚQUỐC THUỘC TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thịxã, quận, phường, thị trấn; Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 02/2012/TT-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghịđịnh số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ; Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chitiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thành lậpthành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 262/BC-HĐND ngày29 tháng 11 năm 2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờtrình số 162/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việcđề nghị thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy bannhân dân tỉnh hoàn tất Đề án và các thủ tục theo quy định trình Chính phủ phêduyệt; triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, cácBan của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn