HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2013/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀĐỀ ÁN "BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA HÀ TĨNH ĐẾN NĂM2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030"

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đếnnăm 2050;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TUngày 19 tháng 5 năm 2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nôngdân, nông thôn Hà Tĩnh giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 220/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghịthông qua Đề án "Bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của HàTĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinhtế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án"Bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của Hà Tĩnh đến năm 2020,tầm nhìn đến năm 2030".

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dântỉnh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồngnhân dân tỉnh, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp để bổsung, hoàn thiện Đề án theo hướng:

1. Tập trung ưu tiên nguồn lực đểthực hiện chính sách khuyến khích bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nôngnghiệp chủ yếu; đối với các loại sản phẩm: công nghiệp, khoáng sản, vật liệuxây dựng… cần xác định rõ hơn lộ trình, thời gian và nguồn lực để tổ chức thựchiện.

2. Bổ sung hệ thống cơ sở dữ liệuđể xây dựng dự toán kinh phí; hoàn thiện cơ chế, chính sách của Đề án; xác địnhrõ đối tượng, nguyên tắc, định mức, tiêu chí và điều kiện được ưu đãi, hỗ trợkinh phí từ ngân sách nhà nước.

Sau khi bổ sung, hoàn thiện Đề án,Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực hội đồng nhân dân, các ban Hộiđồng nhân dân tỉnh để ban hành và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Giao Thường trực Hộiđồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhgiám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh QK4;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ. CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Thông tin - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Công báo - Tin học VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình