HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀUCHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 34/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2012 CỦA HĐND TỈNH VỀ CHƯƠNGTRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2013 CỦA HĐND TỈNH SƠN LA KHÓA XIII

HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005;

Xét Tờ trình số 57/TTr-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2013 của Thường trực HĐND tỉnh về việcđề nghị điều chỉnh, bổ sung Nghị quyếtsố 34/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Sơn La khóa XIIIvề Chương trình xâydựng Nghị quyết năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Điều I Nghịquyết số 34/NQ-HĐNDngày 12 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2013của HĐND tỉnh Sơn La như sau:

1. Bãi bỏ Mục 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20,22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 38tại Phụ biểu kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2012của HĐND tỉnh.

(Phụ lục số 01)

2. Bổ sung 09 Nghị quyếttrình kỳ họp thứ 7HĐND tỉnh

(Phụ lục số 02)

Điều 2. Hiệu lực thihành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thựchiện

1. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnhchỉ đạo triển khai thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung các Tờ trình và dự thảoNghị quyết vào chương trình của kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh SơnLa khóa XIII.

2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnhchỉ đạo các ngành chức năng soạn thảo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh theo đúngtrình tự quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóaXIII, kỳ họp thứ 7thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2013./.

Nơi nhận:
- ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước;
- ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- Ban công tác đại biểu của
UBTVQH;
-
Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UB MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Thành ủy, HU, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- LĐ, CV VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, HP (2
40 bản).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2013 của HĐND tỉnhSơn La)

Không xem xét thông qua 19 Nghị quyết sau:

1. Nghị quyết về việc ban hành chính sáchsử dụng vật liệu xây dựng địa phương trong các công trình xây dựng kết cấu hạtầng trên địa bàn tỉnh.

2. Nghị quyết thông qua kết quả rà soát,điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh đến năm2020.

3. Nghị quyết thông qua đề án xây dựng hệthống cộng tác viên VSATTP tuyến xã.

4. Nghị quyết về cho phép lập một số dựán cấp thiết năm 2013.

5. Nghị quyết thông qua đề án đào tạo cánbộ có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn 2012 - 2016, định hướngđến năm 2020 của tỉnh Sơn La.

6. Nghị quyết quy định về sử dụng nguồnkinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm chicho các hoạt động bảo đảm chất lượng VSATTP tại địa phương.

7. Nghị quyết thông qua kế hoạch đầu tưtừ ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2015.

8. Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi,bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 273/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2009của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên các trường caođẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề tỉnh Sơn La.

9. Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Quy địnhvùng thiếu nước ngọt và sạch, thời gian và mức hưởng trợ cấp tiền mua và vậnchuyển nước ngọt và sạch trên địa bàn tỉnh Sơn La” theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ.

10. Nghị quyết thông qua kết quả rà soát,điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnhđến năm 2020.

11. Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạchtổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030.

12. Nghị quyết thông qua quy hoạch pháttriển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình và thủy điện Sơn La đến năm 2020,tầm nhìn đến năm 2030.

13. Nghị quyết về chính sách thu hút tàinăng văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh Sơn La.

14. Nghị quyết về một số biện pháp nhằmgiảm tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống trên địa bàn tỉnh các năm2013 - 2014 và tầm nhìn đến năm 2020.

15. Nghị quyết phê duyệt tổng số lượngngười làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2014.

16. Nghị quyết thông qua đề án phát triểnnhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

17. Nghị quyết giao biên chế công chứctrong các cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND tỉnh, cấphuyện năm 2014.

18. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sungchính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh.

19. Nghị quyết về đặt tên đường, tên phố thuộc thị trấn huyện Phù Yên đợt 1.

PHỤ LỤC SỐ 02

(Kèm theo Nghịquyết số 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2013 của HĐND tỉnh Sơn La)

Bổ sung 09 Nghị quyếttrình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

1. Nghị quyết vềviệc quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàntỉnh Sơn La.

2. Nghị quyết quyđịnh lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tàisản gắn liền với đất.

3. Nghị quyết về chếđộ hỗ trợ đào tạo đối với lưu học sinh của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Làocó hợp tác đào tạo tại tỉnh Sơn La.

4. Nghị quyết sửađổi, bổ sung Nghị quyết số 350/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐNDtỉnh về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạtđộng của HĐND tỉnh.

5. Nghị quyết vềviệc quy định chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông có học sinhbán trú trên địa bàn tỉnh Sơn La.

6. Nghị quyết vềthông qua kết quả rà soát, bổ sung Quy hoạch phát triển Bưu chính, viễn thôngvà công nghệ thông tin tỉnh Sơn La đến năm 2020.

7. Nghị quyết về sửađổi một số nội dung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của HĐNDtỉnh về thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020.

8. Nghị quyết về vềsửa đổi một số nội dung quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Mục II Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợtừ ngân sách nhà nước cho một số nội dung, công việc thực hiện chương trình mụctiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

9. Nghị quyết vềviệc Thông qua kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐNDtỉnh.