HĐND HUYỆN YÊN MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh thành viên Ban pháp chế, HĐND huyện Yên Minh Khóa XVII, Nhiệm kỳ 2004-2009

________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MINH KHÓA XVII – KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Điều 25 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét tờ trình số: 27/TTr – HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh, Về việc xin bầu bổ sung chức danh thành viên Ban pháp chế HĐND huyện Yên Minh khóa XVII, nhiệm kỳ 2004-2009;

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban pháp chế HĐND huyện Yên Minh khóa XVII, nhiệm kỳ 2004-2009, tại biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban pháp chế HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2008;

Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh đã thảo luận và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban pháp chế HĐND huyện Yên Minh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2004-2009 đối bà: Cháng Thị Mỷ.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh khóa XVII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2008./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Cư Thị Dính