UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 568-NQ/QHK6

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 1979

QUYẾT NGHỊ

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959;
Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ
;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết, ký tại Hà Nội, Ngày 29 tháng 9 năm 1978.

Trường Chinh

(Đã ký)