HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 57/2006/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Điện Biên Phủ, ngày 20 tháng 7 năm 2006

 NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách

 một số xã của huyện Mường Chà

_______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 6 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (Nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 490/TTr-UBND , ngày 23 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách 05 xã của huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số: 56/BCTT-BPC ngày 10/7/2006 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí phương án điều chỉnh địa giới hành chính chia tách các xã: Mường Mươn, Si Pa Phìn, Huổi Lèng, Chà Nưa, Chà Tở; thành lập 10 xã: Mường Mươn, Si Pa Phìn, Huổi Lèng, Chà Nưa, Chà Tở, Na Sang, Sa Lông, Ma Thì Hồ, Phìn Hồ, Nậm Khăn (Diện tích tự nhiên, dân số, đường địa giới hành chính của các xã như Tờ trình số: 490/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Điện Biên).

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Giao cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa xu, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2006./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn